Tag Archives: put

Prvi put ili prvi puta

Iako se neri­jetko čuje izraz prvi puta, on je pogre­šan i valja ga izbje­ga­vati. O čemu je točno riječ? Izvorno je riječ o spoju dviju sklo­nid­be­nih riječi: red­nog broja i ime­nice. S obzi­rom na način nji­hova spa­ja­nja, tre­baju biti u istom rodu, broju i padežu. To kon­kretno znači da sin­tagma u nomi­na­tivu i aku­za­tivu glasi prvi put, a u geni­tivu prvog(a) ... Read More »

Scroll To Top