Tag Archives: sakupiti

Sakupiti i skupiti

Jezični pri­ruč­nici uglav­nom ne donose ove oblike, čime impli­ci­raju da nisu sporni. Pa ipak, govor­nici neri­jetko dvoje oko toga koji oblik upo­tri­je­biti, odnosno je li koji od njih „bolji”. Opće­nito govo­reći, oni se sma­traju jed­nako dobrima. Naj­češće se opi­suju kao istoz­nač­nice, no pro­mo­trimo li pozor­nije, pri­mi­je­tit ćemo da pos­toji odre­đena raz­lika u značenju. Bez odviše raš­čla­nji­va­nja možemo reći da gla­goli ... Read More »

Scroll To Top