Tag Archives: sibilarizacija

Vagi ili vazi

Riječ vaga potječe iz nje­mač­koga jezika (Waage). U hrvat­ski smo je jezik pre­uzeli kao ime­nicu žen­skoga roda. S obzi­rom na to da joj osnova zavr­šava na g (vag-), u dativu i loka­tivu jed­nine oče­kuje se pro­mjena toga glasa u glas z. Riječ je o sibi­la­ri­za­ciji, jed­nos­tavno rečeno: pro­mjeni gla­sova k, g, h u c, z, s ispred samo­glas­nika i, to ... Read More »

Scroll To Top