Tag Archives: skripta

Skripta

Mnogo govor­nika ne zna da bi ova riječ u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku tre­bala biti u mno­žini sred­njeg roda. Ona naime pri­pada sku­pini ime­nica koje se odre­đuju kao plu­ra­lia tan­tum, to jest koje imaju samo mno­žinu (kao pri­mje­rice kola, nosila, vrata). Riječ potječe od latin­ske mno­žine scripta (prema jed­nini scrip­tum) i jezi­kos­lovci sma­traju da se ta mno­žina treba zadr­žati i u ... Read More »

Scroll To Top