Tag Archives: sličiti

Ličiti, sličiti, nalikovati

Pri isti­ca­nju slič­nosti na ras­po­la­ga­nju nam je čak neko­liko izraza, no bilo bi dobro obra­titi pozor­nost na raz­like pri nji­ho­voj upotrebi. Gla­gol ličiti u hrvat­skome se stan­dard­nom jeziku ne upo­treb­ljava za iska­zi­va­nje slič­nosti. Ličiti znači „pre­ma­zi­vati neku povr­šinu bojom”. Kažemo li za koga da liči majci, oče­ku­jemo dopunu u aku­za­tivu − liči majci stan/kuhinju/predsoblje. Gla­go­lom sli­čiti možemo iska­zati slič­nost, no ... Read More »

Scroll To Top