Tag Archives: sveti

Crkva svete Katarine, crkva Svete Katarine ili crkva svete Katarine

Oko pisa­nja imena vjer­skih gra­đe­vina ne vlada pot­puna suglas­nost. Uglav­nom se svi slažu da se ime­nice bazi­lika, crkva, kapela, kape­lica, kate­drala… sma­traju općim ime­ni­cama te da se pišu malim počet­nim slo­vom i kad se nalaze na početku izraza kojim se ime­nuje neka vjer­ska građevina. Oko počet­nog slova pri­djeva sveti ne pos­toji suglas­nost (dio jezi­kos­lo­vaca sma­tra da se treba pisati veli­kim ... Read More »

Scroll To Top