Tag Archives: tijekom

Tokom ili tijekom

Ovi su pri­jed­lozi nas­tali od ins­tru­men­tala ime­nica tijek i tok. Kao i oko nave­de­nih ime­nica, i oko pri­loga nas­ta­lih od njih pos­toje nesuglasice. U novije se vri­jeme sve češće ospo­rava oprav­da­nost pos­to­ja­nja pri­jed­loga tokom i upu­ćuje se na pri­jed­log tije­kom − „za vri­jeme čega”. Naime, kao i ime­nica tijek, i pri­jed­log tije­kom ima vre­men­sko značenje. Radio sam tokom ljeta. > ... Read More »

Tok ili tijek

Iako su podri­je­tlom srodne (nas­tale prema gla­golu teći) i zna­čenj­ski bli­ske, ove riječi u stan­dard­nom jeziku pos­ljed­njih deset­ljeća poka­zuju snaž­niju ten­den­ciju raz­dva­ja­nja svo­jih zna­čenj­skih polja. Iako su im se zna­če­nja kroz povi­jest prek­la­pala, a i danas ima jezi­kos­lo­vaca koji sma­traju da su sino­nimi, nji­hovi se sadr­žaji sve češće razlikuju. Tako se danas sma­tra da riječ tok ima ponaj­prije pros­torno zna­če­nje ... Read More »

Scroll To Top