Tag Archives: udana

Je li obećanje dano ili dato?

Riječi dan i dat gla­gol­ski su pri­djevi trpni. Pojed­nos­tav­ljeno rečeno, ovaj se gla­gol­ski oblik tvori uglav­nom od pri­je­laz­nih gla­gola doda­va­njem sufiksa: ‑n, ‑en, ‑jen, ‑ven ili ‑t. Pod­sje­timo se, pri­je­laz­nim gla­go­lima sma­tramo gla­gole koji imaju dopunu u aku­za­tivu (padežu koji odgo­vara na pita­nja koga? što?). obe­ćati − obećan namo­čiti − namočen pro­mi­je­niti − promijenjen pri­kriti − prikriven poz­nati − poznat Gla­gol­ski ... Read More »

Scroll To Top