Tag Archives: viljuškast

Viličar ili viljuškar

Obje riječi ozna­čuju vozilo koje u skla­di­štima služi za pre­vo­že­nje i pre­no­še­nje tereta, no u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku pos­toji samo riječ vili­čar. Oblik vili­čar nas­tao je od riječi vilica, koja je pak izve­dena prema ime­nici vile. Riječ vilju­škar izve­dena je iz ime­nice vilju­ška, koja tako­đer potječe od isho­dišne ime­nice vile, no nje­zina tvorba nije uobi­ča­jena u hrvat­skom jeziku. Sufiks -juška ... Read More »

Scroll To Top