Tag Archives: virus Zapadnoga Nila

Virus zapadnoga Nila ili virus Zapadnoga Nila

Nil

Pri zapi­si­va­nju imena ili naziva nužno je znati dvije stvari: kako ime ili naziv točno glasi i na što se točno odnosi. Sas­toji li se od više sas­tav­nica, nave­deno moramo znati za svaku od njih. Nazivi virus­nih vrsta (kao i nazivi bilj­nih i živo­tinj­skih vrsta) pišu se malim počet­nim slo­vom, osim kada poči­nju rije­čju koja je i sama vlas­tito ime ili ... Read More »

Scroll To Top