Tag Archive for: vratiju

Vrata ili vratiju

Imenica vrata srednjega je roda i ima samo oblike za množinu,…