Tag Archives: zahvaliti se

Zahvaliti (se)

Zahva­liti i zahva­liti se zapravo su dva gla­gola. Iako im se u govoru zna­če­nja često brkaju, bilo bi dobro nas­to­jati ih raz­li­ko­vati u stan­dard­nom jeziku. Gla­go­lom zahva­liti izra­ža­vamo svoju zahval­nost na nečemu. Zahva­lju­jem vam na ponudi. Zahva­lju­jem na pozivu za sudje­lo­va­nje na sve­ča­noj proslavi. Zahva­lju­jemo vam na gostoprimstvu. I gla­go­lom zahva­liti se na neki način izra­ža­vamo zahval­nost, ali ponu­đeno na ... Read More »

Scroll To Top