Tag Archives: zahvaljivati

Hvala lijepa ili hvala lijepo

Pri upo­trebi izraza zahval­nosti valja se odlu­čiti za oblik hvala lijepa (u super­la­tivu hvala naj­ljepša). Riječ je naime o spoju ime­nice žen­skog roda (hvala) i odgo­va­ra­ju­ćeg pri­djeva (lijepa). Ono što zbu­njuje jest polo­žaj pri­djeva iza ime­nice, što nije uobi­ča­jeno, no to je zapravo spoj ime­nice i pri­djeva kao na pri­mjer lijepa uspo­mena (lijepa hvala). Da je hvala uis­tinu ime­nica žen­skog ... Read More »

Scroll To Top