Tag Archives: zaspem

Zasujem ili zaspem

Pre­zent gla­gola zasuti glasi zas­pem, zas­peš zaspe, zas­pemo, zas­pete, zaspu. U govoru se kat­kad mogu čuti i oblici zasu­jem, zasu­ješ, zasuje, zasu­jemo, zasu­jete, zasuju, no oni se ne sma­traju stan­dard­no­je­zič­nim oblicima. Nave­deno vri­jedi i za pre­zent gla­gola: dosuti (dos­pem, ne dosu­jem), isuti (ispem, ne isu­jem), nasuti (nas­pem, ne nasu­jem), oba­suti (obas­pem, ne oba­su­jem), odsuti (odspem, ne odsu­jem), osuti (ospem, ne ... Read More »

Zaspem i zaspim

Zaspim ili zaspem

Riječ je zapravo o pre­zentu dvaju raz­li­či­tih gla­gola − zas­pati i zasuti. Una­toč tomu što im infi­ni­tivi i nisu odviše slični, u pre­zentu većine lica raz­li­kuje ih samo jedno slovo. Često ih govor­nici zamje­njuju pa umjesto reče­nice „Zas­pim kao top.” čujemo „Zas­pem kao top.” A zas­pati i zasuti u „topov­skom” kon­tek­stu zasi­gurno nije isto. Da bismo zapam­tili koji pre­zent pri­pada kojem ... Read More »

Scroll To Top