Tag Archives: zbog

Radi i zbog

Pri­jed­lozi radi i zbog u upo­trebi se neri­jetko brkaju. Radi ozna­čuje namjeru (Došao sam radi pre­gleda.), a zbog uzrok (Kaš­ljao sam zbog dima.). Između ovih dvaju pri­jed­loga ne pos­toji jedan koji bi bio „bolji” − oni u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku jed­nos­tavno znače raz­li­čite odnose. Pri­jed­lo­gom radi izri­čemo namjeru i cilj radnje. Zaklju­čaj se radi svoje sigurnosti. Zanim­ljivo je i što ... Read More »

Scroll To Top