Doha, glavni grad Katara

U Katru ili u Kataru

Skla­nja li se ime­ni­ca Katar kao Katra, Katru, Katrom… ili kao Kata­ra, Kata­ru ili Kata­rom…, odnos­no pos­to­ji li u ovoj rije­či nepos­to­ja­no a?

Nepos­to­ja­no a gla­sov­na je pro­mje­na pri kojoj se samo­glas­nik a jav­lja samo u nekim obli­ci­ma odre­đe­ne rije­či, a osnov­na joj je svr­ha olak­ša­va­nje izgo­vo­ra. Dru­gim rije­či­ma, to se a načel­no ne gubi kada je dio osno­ve iako bi se suglas­nič­ki skup koji bi nas­tao nje­go­vim izba­ci­va­njem mogao izgo­vo­ri­ti; ono se doda­je osno­vi koja ga nema da bi se olak­ša­lo izgo­va­ra­nje rije­či u nekom pade­žu ili neke posu­đe­ne riječi.

S obzi­rom na to da je ime Katar posu­đe­no (pre­ma Qatar), nema potre­be da izba­cu­je­mo a iz zad­njeg slo­ga iako bismo mogli izgo­vo­ri­ti skup tr.

Pogle­da­mo li pak ime­ni­cu Egi­pat (koja ima nepos­to­ja­no a − Egip­ta, Egip­tu…), vidjet ćemo da je u nje­zi­noj osno­vi skup pt, a u koji smo mi u nekim pade­ži­ma umet­nu­li a radi lak­šeg izgo­vo­ra. Naime riječ je nas­ta­la pre­ma grč­kom Aígyp­tos, latin­skom Aegyp­tus, a i u veći­ni se suvre­me­nih jezi­ka čuva suglas­nič­ki skup iz osno­ve: u engle­skom je tako Egypt, u nje­mač­kom Ägyp­ten, fran­cu­skom Égyp­te, špa­njol­skom Egip­to, češkom i slo­vač­kom Egypt, slo­ven­skom Egipt… Isto je i s ime­nom Cipar (Cipra, Cipru…), koje je nas­ta­lo pre­ma grč­ko­me Kýpros. Slič­no je pri­mje­ri­ce i s općom ime­ni­com teatar (pre­uze­toj pre­ma latin­skom the­atrum, odnos­no grč­kom théa­tron): osno­vu teatr- mora­li smo u nekim pade­ži­ma radi lak­šeg izgo­vo­ra pro­ši­ri­ti gla­som a.

No osno­ve koje u pos­ljed­njem slo­gu sadr­ža­va­ju glas a ne skra­ću­je­mo, to jest ne izba­cu­je­mo taj glas ni u dru­gim pade­ži­ma. Tako ima­mo pri­mje­ri­ce oltar (pre­ma latin­skom altar) ili ava­tar (pre­ma sans­krt­skom ava­ta­ra); ove ime­ni­ce nema­ju nepos­to­ja­no a i skla­nja­ju se olta­ra, olta­rom…, to jest ava­ta­ra, ava­ta­rom

Može­mo zaklju­či­ti da u ime­ni­ci Katar ne pos­to­ji nepos­to­ja­no a, a da bismo lak­še zapam­ti­li kako se skla­nja, nje­zi­nu sklo­nid­bu može­mo uspo­re­di­ti sa sklo­nid­bom rije­či ratar (pri­tom će se, narav­no, raz­li­ko­va­ti u aku­za­ti­vu jer Katar ozna­ča­va neži­vo, a ratar živo.)

Katar - sklonidba

 

Chirs Clark, Pexels