Prihvaćanje Uvjeta korištenja

Inter­net­sku stra­ni­cu, odnos­no mrež­no mjes­to bujicarijeci.com odr­ža­va i ure­đu­je Buji­ca rije­či d.o.o. (dalje: Buji­ca rije­či). Ona omo­gu­ću­je pris­tup odre­đe­nim sadr­ža­ji­ma i uslu­ga­ma na ovoj stra­ni­ci, kao i nji­ho­vu upo­tre­bu, i to isklju­či­vo pre­ma Uvje­ti­ma kori­šte­nja. Oni se pri­mje­nju­ju na sve sadr­ža­je i uslu­ge na dome­na­ma i pod­do­me­na­ma mrež­no­ga mjes­ta bujicarijeci.com.

Pris­tu­pa­nje mrež­no­mu mjes­tu i nje­go­va upo­ra­ba podra­zu­mi­je­va­ju da su koris­ni­ci u sva­ko­me tre­nut­ku upoz­na­ti s Uvje­ti­ma kori­šte­nja te da ih u pot­pu­nos­ti razu­mi­ju i pri­hva­ća­ju, kao i to da se ovi­me mrež­ni­me mjes­tom slu­že isklju­či­vo u skla­du s nji­ma. U pro­tiv­nom koris­ni­ke moli­mo da ne pris­tu­pa­ju ovo­mu mrež­no­mu mjes­tu i ne koris­ti­te se nje­go­vim sadr­ža­ji­ma i uslugama.

Buji­ca rije­či zadr­ža­va pra­vo pro­mje­ne Uvje­ta kori­šte­nja u bilo kojem tre­nut­ku i nije odgo­vor­na za even­tu­al­nu šte­tu pro­izaš­lu iz tak­vih pro­mje­na. Pro­mje­ne stu­pa­ju na sna­gu nji­ho­vim objav­lji­va­njem na ovo­me mrež­no­me mjes­tu ili kada se koris­ni­ci o nji­ma dru­ga­či­je oba­vi­jes­te. Koris­ni­ci su duž­ni povre­me­no pro­uči­ti Uvje­te kori­šte­nja kako bi se upoz­na­li s mogu­ćim pro­mje­na­ma. Pris­tu­pa­nje mrež­no­mu mjes­tu nakon izmje­ne Uvje­ta kori­šte­nja podra­zu­mi­je­va da su koris­ni­ci s izmje­na­ma upoz­na­ti te da ih razu­mi­ju i u cije­los­ti prihvaćaju.

Autorska prava

Sav je sadr­žaj na mrež­no­me mjes­tu bujicarijeci.com zašti­ćen autor­skim pra­vi­ma u skla­du s hrvat­skim zako­ni­ma. Buji­ca rije­či zadr­ža­va pra­vo da pre­ma vlas­ti­to­me sudu i bez pret­hod­ne naj­a­ve pro­mi­je­ni, nado­pu­ni, otklo­ni ili na bilo koji dru­gi način izmi­je­ni sadr­žaj i izgled mrež­no­ga mjes­ta, kao i uvje­te pod koji­ma se ono može rabi­ti. Buji­ca rije­či zadr­ža­va i pra­vo uki­da­nja ovo­ga mrež­nog mjes­ta. Nije­dan dio ove stra­ni­ce nije za upo­tre­bu bez ogra­ni­če­nja. Neo­v­la­šte­na upo­tre­ba bilo koje­ga dije­la ovo­ga mrež­nog mjes­ta sma­tra se krše­njem autor­skih pra­va i pod­lož­na je prav­nom sankcioniranju.

Koris­ni­ci objav­lje­ne sadr­ža­je (doku­men­te, podat­ke, infor­ma­ci­je…) smi­ju upo­treb­lja­va­ti samo za pri­vat­ne i neko­mer­ci­jal­ne potre­be, odnos­no za indi­vi­du­al­nu upo­tre­bu, i to na vlas­ti­tu odgo­vor­nost, a uz pošto­va­nje svih autor­skih i vlas­nič­kih pra­va te pra­va tre­ćih oso­ba. Objav­lje­ni se sadr­ža­ji ne smi­ju: objav­lji­va­ti, pri­ka­zi­va­ti, kopi­ra­ti, repro­du­ci­ra­ti, pre­no­si­ti, mije­nja­ti, arhi­vi­ra­ti i dis­tri­bu­ira­ti bez pisme­no­ga dopu­šte­nja Buji­ce rije­či. Sadr­ža­ji se ne smi­ju ni na koji način upo­treb­lja­va­ti u komer­ci­jal­ne svr­he bez izri­či­to­ga pris­tan­ka Buji­ce rije­či. Tako­đer je zabra­nje­na sva­ka upo­tre­ba kojom se na bilo koji način može pro­uz­ro­či­ti šte­ta Buji­ci rije­či ili bilo kojoj tre­ćoj strani.

Dopu­šte­na je neko­mer­ci­jal­na upo­tre­ba doku­me­na­ta, poda­ta­ka i infor­ma­ci­ja s mrež­no­ga mjes­ta bujicarijeci.com u obra­zov­no­me pro­ce­su, ali isklju­či­vo u nje­go­vim bes­plat­nim seg­men­ti­ma, ponaj­pri­je u jav­nim osnov­nim i sred­njim ško­la­ma. Pri­tom se mora­ju pošto­va­ti sva autor­ska i vlas­nič­ka pra­va te pra­va tre­ćih oso­ba, kao i uvje­ti pre­no­še­nja tek­s­to­va nave­de­ni u Uvje­ti­ma korištenja.

Sve su baze poda­ta­ka na ovo­me mrež­no­me mjes­tu u isklju­či­vo­me vlas­niš­tvu Buji­ce rije­či. Nji­hov se sadr­žaj koris­ni­ci­ma pru­ža samo na uvid u ponu­đe­ne infor­ma­ci­je. Izri­či­to se zabra­nju­je sva­ko pre­uzi­ma­nje, objav­lji­va­nje, dis­tri­bu­ira­nje, pre­no­še­nje i repro­du­ci­ra­nje, kao i sva­ko dru­go posre­do­va­nje ili pro­da­va­nje infor­ma­ci­ja koje su sadr­ža­ne u baza­ma poda­ta­ka na ovo­me mrež­no­me mjes­tu. Ništa ovdje nave­de­no koris­ni­ci­ma ne daje pra­vo kre­ira­nja bilo kak­vih baza poda­ta­ka pri­kup­lja­njem infor­ma­ci­ja iz naših baza podataka.

Uspr­kos sve­mu nave­de­no­mu Buji­ca rije­či zadr­ža­va pra­vo da povre­me­no koris­ni­ci­ma ustu­pi neke mate­ri­ja­le pod dru­ga­či­jim uvje­ti­ma, pri čemu će to biti jas­no istaknuto.

Uvjeti prenošenja tekstova

Sav je sadr­žaj na mrež­no­me mjes­tu bujicarijeci.com u vlas­niš­tvu Buji­ce rije­či i nje­go­vo je pot­pu­no ili dje­lo­mič­no pre­no­še­nje dopu­šte­no isklju­či­vo uz navo­đe­nje izvo­ra, pri čemu je izri­či­to zabra­nje­na bilo kak­va izmje­na znat­ni­ja od ukla­nja­nja even­tu­al­nih oma­ški pri pisa­nju (tip­fe­le­ra).

Ako se sadr­žaj pre­no­si na inter­net­sku stra­ni­cu, oba­vez­no je pos­tav­lja­nje povez­ni­ce na ori­gi­nal­ni tekst, osim ako nije dru­ga­či­je dogo­vo­re­no s Buji­com riječi.

Poveznice na druge internetske stranice

Mrež­no mjes­to bujicarijeci.com može sadr­ža­va­ti i povez­ni­ce na inter­net­ske stra­ni­ce koje su kre­ira­le tre­će oso­be. Buji­ca rije­či nema nad­zor nad tim inter­net­skim stra­ni­ca­ma te se u pot­pu­nos­ti odri­če sva­ke odgo­vor­nos­ti veza­ne uz nji­hov sadržaj.

Buji­ca rije­či nije odgo­vor­na za sadr­žaj inter­net­skih stra­ni­ca ogla­ši­va­ča koji se ogla­ša­va­ju na mrež­no­me mjes­tu bujicarijeci.com, kao ni za bilo kak­vu šte­tu nas­ta­lu rek­la­mi­ra­njem na mrež­no­me mjes­tu bujicarijeci.com.

Oglašavanje

Neke uslu­ge mrež­no­ga mjes­ta bujicarijeci.com omo­gu­ću­ju pri­hod od ogla­ša­va­nja. Pri­hva­ća­njem sadr­ža­ja Uvje­ta kori­šte­nja koris­ni­ci mrež­no­ga mjes­ta bujicarijeci.com pri­hva­ća­ju i suglas­ni su s tim da nave­de­na stra­ni­ca može uklju­či­va­ti i rek­lam­ne poru­ke, ogla­se, raz­li­či­te oba­vi­jes­ti, admi­nis­tra­tor­ske poru­ke i slič­no. Način i stil ogla­ša­va­nja te veli­či­na ogla­sa pod­lož­ni su pro­mje­na­ma. Buji­ca rije­či ulo­žit će razu­man napor da ne objav­lju­je ogla­se koji jesu ili ima­ju ele­men­te koji su uvred­lji­vi, vul­gar­ni, por­no­graf­ski, pri­je­te­ći, rasis­tič­ki, šovi­nis­tič­ki ili štet­ni na bilo koji dru­gi način, no una­toč tomu Buji­ca rije­či nije odgo­vor­na za even­tu­al­nu  šte­tu nas­ta­lu kao rezul­tat pos­to­ja­nja ogla­sa na mrež­no­me mjes­tu bujicarijeci.com.

Even­tu­al­ni pos­lov­ni odnos izme­đu ogla­ši­va­ča i koris­ni­ka mrež­no­ga mjes­ta bujicarijeci.com isklju­či­vo se zas­ni­va na pos­lov­nom dogo­vo­ru ogla­ši­va­ča i koris­ni­ka te Buji­ca rije­či nije odgo­vor­na ni za kak­vu mogu­ću šte­tu pro­izaš­lu iz tak­va pos­lov­no­ga odnosa.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Na mrež­no­me mjes­tu bujicarijeci.com mogu se pri­kup­lja­ti osob­ni poda­ci koris­ni­ka poput ime­na, pre­zi­me­na, adre­se, e-adre­se, tele­fon­sko­ga bro­ja i slič­no­ga. Ti će se poda­ci rabi­ti u svr­hu kon­tak­ti­ra­nja, evi­den­ti­ra­nja koris­ni­ka ili sta­tis­tič­ko­ga obra­đi­va­nja posje­će­nos­ti. Poda­ci će se upo­treb­lja­va­ti u skla­du sa zako­nom i neće ih se ustu­pa­ti tre­ćim oso­ba­ma (osim na izri­čit zah­tjev koris­ni­ka ili tije­la držav­ne vlas­ti). Kores­pon­den­cij­ski sadr­žaj ili mate­ri­ja­li koje koris­ni­ci dos­ta­ve (pri­mje­ri­ce pita­nja, komen­ta­ri, pohva­le, pri­jed­lo­zi i sl.) ne sma­tra­ju se povjerljivima.

Sadržaj dobiven od korisnika

Svi samo­ini­ci­ja­tiv­no pos­la­ni mate­ri­ja­li, ponaj­pri­je tek­s­to­vi, ali i dru­gi slič­ni mate­ri­ja­li, odnos­no dru­gi autor­ski rado­vi, mogu − ali i ne mora­ju − biti objav­lje­ni na mrež­no­me mjes­tu bujicarijeci.com, i to jed­nom ili više puta, a bez vre­men­sko­ga ogra­ni­če­nja. Poši­lja­te­lji tak­vih mate­ri­ja­la pri­hva­ća­ju da im za njih neće biti ispla­ćen nika­kav hono­rar. Sve oso­be koje samo­ini­ci­ja­tiv­no poša­lju mate­ri­ja­le jam­če pod punom kaz­ne­nom i mate­ri­jal­nom odgo­vor­noš­ću da su oni isklju­či­vo nji­ho­vo vlas­niš­tvo te da na njih pola­žu autor­ska pra­va. Buji­ca rije­či tak­ve mate­ri­ja­le može samo obja­vi­ti, no autor­ska pra­va i dalje pri­pa­da­ju auto­ru. Samo­ini­ci­ja­tiv­nim sla­njem svo­jih mate­ri­ja­la pod punom mate­ri­jal­nom i kaz­ne­nom odgo­vor­noš­ću poši­lja­te­lji pri­hva­ća­ju nave­de­na stajališta.

Odricanje od jamstva i ograničenje odgovornosti

Mrež­no mjes­to bujicarijeci.com stvo­re­no je u dobroj vje­ri i s dobrim namje­ra­ma. Buji­ca rije­či ulo­žit će razu­man napor kako bi na nje­mu objav­lji­va­la toč­ne i aktu­al­ne podat­ke, ali ne pre­uzi­ma odgo­vor­nost za nji­ho­vu toč­nost i pot­pu­nost. Mrež­no mjes­to bujicarijeci.com ponu­đe­no je u obli­ku „kak­vo jest” te se Buji­ca rije­či ne sma­tra odgo­vor­nom za even­tu­al­ne pos­lje­di­ce koje mogu pro­iza­ći iz dru­ga­či­je­ga tuma­če­nja pru­že­no­ga mate­ri­ja­la i sadržaja.

Sva­ki koris­nik izri­či­to pri­hva­ća upo­tre­bu ovo­ga mrež­nog mjes­ta na vlas­ti­tu odgo­vor­nost. Buji­ca rije­či ne jam­či: da će ovo mrež­no mjes­to odgo­va­ra­ti vašim potre­ba­ma; da će rezul­ta­ti nas­ta­li upo­tre­bom ovo­ga mrež­nog mjes­ta biti toč­ni i pouz­da­ni; da će kva­li­te­ta bilo koje­ga pro­duk­ta, uslu­ge, infor­ma­ci­je ili dru­go­ga mate­ri­ja­la pri­bav­lje­no­ga na ovo­me mrež­no­me mjes­tu odgo­va­ra­ti vašim oče­ki­va­nji­ma; da će ovo mrež­no mjes­to uvi­jek biti dos­tup­no i ras­po­lo­ži­vo te da neće sadr­ža­va­ti pogre­ške ili šte­tan softver.

Buji­ca rije­či ne odgo­va­ra ni za kak­vu šte­tu ili povre­du nas­ta­lu kao pos­lje­di­ca upo­tre­be ili nemo­guć­nos­ti upo­tre­be bilo koje­ga dije­la ovo­ga mrež­nog mjes­ta, kao ni sadr­ža­ja koji su na nje­mu objavljeni.

Promjene usluge

Buji­ca rije­či zadr­ža­va pra­vo izmje­ne i uki­da­nja (pri­vre­me­no­ga i traj­no­ga) bilo koje­ga (ili cje­lo­kup­no­ga) sadr­ža­ja na mrež­no­me mjes­tu bujicarijeci.com bez oba­ve­ze pret­hod­ne naj­a­ve, pri čemu neće biti odgo­vor­na ni za kak­vu even­tu­al­nu šte­tu nas­ta­lu tim promjenama.

Uvje­ti kori­šte­nja koji vri­je­de za ovo mrež­no mjes­to vri­je­dit će i nakon nje­go­va mogu­će­ga uki­da­nja. Oni se pri­mje­nju­ju dok ih koris­nik ili Buji­ca rije­či ne raski­nu. Koris­nik ih može raski­nu­ti u bilo kojem tre­nut­ku i to tako da pres­ta­ne s posje­ći­va­njem i upo­tre­bom ovih stra­ni­ca te da uni­šti sve mate­ri­ja­le i sadr­ža­je koje je pre­uzeo s ovo­ga mrež­nog mjesta.

Zakonska nadležnost

Sva­ka povre­da nave­de­nih pra­va i uvje­ta − namjer­na ili slu­čaj­na − pred­stav­lja krše­nje odred­bi Uvje­ta kori­šte­nja mrež­no­ga mjes­ta bujicarijeci.com i pod­li­je­že mate­ri­jal­noj i kaz­ne­noj odgovornosti.

Za tuma­če­nje, pri­mje­nu i prav­ne učin­ke svih dopu­šte­nja, isklju­če­nja i uvje­ta kori­šte­nja mrež­no­ga mjes­ta bujicarijeci.com mje­ro­dav­no je hrvat­sko pra­vo, a za sve even­tu­al­ne zah­tje­ve i spo­ro­ve koji nas­ta­nu kao rezul­tat nje­go­ve upo­tre­be isklju­či­vo su nad­lež­ni hrvat­ski sudovi.

Kolačići

Da bi inter­net­ska stra­ni­ca bujicarijeci.com bila u pot­pu­nos­ti funk­ci­onal­na (da bi radi­la pra­vil­no i mogla se nado­gra­đi­va­ti i una­pre­đi­va­ti), na njoj se upo­treb­lja­va­ju kola­či­ći (engl. cooki­es). Pre­ma zako­no­dav­nim odred­ba­ma Europ­ske uni­je obvez­ni smo pri­je pohra­ne kola­či­ća na koris­ni­ko­vo raču­na­lo zatra­ži­ti nje­gov pris­ta­nak. Dalj­njom upo­tre­bom inter­net­ske stra­ni­ce bujicarijeci.com koris­nik pris­ta­je na upo­tre­bu kola­či­ća. Ipak, sva­ki koris­nik u pos­tav­ka­ma svo­je­ga inter­net­skog pre­gled­ni­ka može blo­ki­ra­ti pohra­nu kola­či­ća. Pri­tom će se inter­net­ska stra­ni­ca bujicarijeci.com i dalje moći pre­gle­da­va­ti, ali neke nje­zi­ne moguć­nos­ti neće biti dostupne.

Što su kolačići?

Vrlo pojed­nos­tav­lje­no reče­no, kola­či­ći su infor­ma­ci­je koje inter­net­ska stra­ni­ca pohra­nju­je na koris­ni­ko­vo raču­na­lo kada joj on pris­tu­pi. Riječ je infor­ma­ci­ja­ma koje koris­ni­ku omo­gu­ću­ju svo­je­vr­stan per­so­na­li­zi­ran pris­tup stra­ni­ci, to jest o infor­ma­ci­ja­ma o koris­nič­kim pos­tav­ka­ma inter­net­sko­ga pre­gled­ni­ka, o pre­fe­ri­ra­no­me jezi­ku, o tome je li koris­nik već pris­tu­pio stra­ni­ci i slič­no­me. Kada koris­nik ponov­no pris­tu­pi inter­net­skoj stra­ni­ci, nje­gov pre­gled­nik vra­ća infor­ma­ci­je koje se nala­ze na kola­či­ću koji je inter­net­ska stra­ni­ca pri­je bila pohra­ni­la, a što omo­gu­ću­je da se na stra­ni­ci pri­ka­zu­je sadr­žaj pri­la­go­đen odre­đe­no­mu korisniku.

Inter­net­ska stra­ni­ca ne može pomo­ću kola­či­ća pris­tu­pi­ti mapa­ma i doku­men­ti­ma na raču­na­lu koris­ni­ka, a osob­ne podat­ke može spre­ma­ti isklju­či­vo onda kada ih koris­nik sam pris­ta­ne dati na samoj stra­ni­ci (pri­mje­ri­ce upi­si­va­njem svo­je e-adre­se ili svo­je­ga ime­na pri regis­tra­ci­ji). Kola­či­ći nisu ni raču­nal­ni pro­gra­mi, što zna­či da se ne mogu upo­treb­lja­va­ti za šire­nje viru­sa ili dru­gih mali­ci­oz­nih programa.

Iako zada­ne aktiv­nos­ti sla­nja i pohra­nji­va­nja kola­či­ća nisu vid­lji­ve, koris­nik ih može pro­mi­je­ni­ti u bilo kojem tre­nut­ku pri­la­go­đa­va­ju­ći pos­tav­ke u svo­je­mu inter­net­skom pre­gled­ni­ku (zah­tje­vi za pohra­nji­va­nje kola­či­ća mogu se odo­bri­ti ili odbi­ti, sprem­lje­ni se kola­či­ći mogu auto­mat­ski obri­sa­ti i slično).

Vrste kolačića

Privremeni i stalni kolačići

Pri­vre­me­ni kola­či­ći omo­gu­ću­ju inter­net­skim stra­ni­ca­ma pohra­nji­va­nje pri­vre­me­nih poda­ta­ka (pri­mje­ri­ce stav­ki u koša­ri­ci za kup­nju). Oni se bri­šu s raču­na­la pri zatva­ra­nju inter­net­sko­ga preglednika.

Stal­ni kola­či­ći omo­gu­ću­ju inter­net­skim stra­ni­ca­ma pohra­nji­va­nje poda­ta­ka kao što su koris­nič­ko ime i lozin­ka, a koji koris­ni­ci­ma omo­gu­ću­ju zadr­ža­va­nje pri­la­go­đe­no­ga pre­gle­da stra­ni­ce bez potre­be da se sva­ki put izno­va pri­jav­lju­ju. Stal­ni kola­či­ći na raču­na­lu osta­ju i nakon zatva­ra­nja pre­gled­ni­ka, i to duže vre­men­sko raz­dob­lje, od neko­li­ko dana do neko­li­ko godina.

Kolačići prve i treće strane

Kola­či­ći koji potje­ču od prve stra­ne jesu kola­či­ći koji dola­ze s inter­net­ske stra­ni­ce koju koris­nik pre­gle­da­va. Oni mogu biti pri­vre­me­ni ili stal­ni, a slu­že za pohra­nji­va­nje poda­ta­ka koji će se rabi­ti pri­li­kom slje­de­će­ga koris­ni­ko­va pre­gle­da dotič­ne stranice.

Kola­či­ći koji potje­ču od tre­će stra­ne jesu kola­či­ći koji dola­ze s dru­gih inter­net­skih stra­ni­ca, pri­mje­ri­ce s rek­la­ma dru­gih stra­ni­ca koje se nala­ze na stra­ni­ci koju koris­nik pre­gle­da­va ili sa stra­ni­ca druš­tve­nih mre­ža pomo­ću čijih se koris­nič­kih raču­na koris­nik pri­jav­lju­je na inter­net­sku stra­ni­cu koju prati.

Kolačići na internetskoj stranici bujicarijeci.com

Na inter­net­skoj stra­ni­ci bujicarijeci.com kola­či­ći se upotrebljavaju:

− za pru­ža­nje pot­pu­no­ga koris­nič­kog doživljaja

− za pos­ti­za­nje pot­pu­ne funk­ci­onal­nos­ti stranice

− za pra­će­nje i ana­li­zi­ra­nje posje­će­nos­ti i upo­tre­be inter­net­ske stranice

− za pri­ka­zi­va­nje pro­midž­be­nih materijala.

Pre­ma zako­no­dav­nim odred­ba­ma Europ­ske uni­je obvez­ni smo pri­je pohra­ne kola­či­ća na koris­ni­ko­vo raču­na­lo zatra­ži­ti nje­gov pris­ta­nak. Dalj­njom upo­tre­bom inter­net­ske stra­ni­ce bujicarijeci.com koris­nik pris­ta­je na upo­tre­bu kolačića.

Onemogućavanje spremanja kolačića

Sva­ki koris­nik u pos­tav­ka­ma svo­je­ga inter­net­skog pre­gled­ni­ka može blo­ki­ra­ti pohra­nu kola­či­ća. Pri­tom će se inter­net­ska stra­ni­ca bujicarijeci.com i dalje moći pre­gle­da­va­ti, ali neke nje­zi­ne moguć­nos­ti neće biti dostupne.

Da bis­te dobi­li više infor­ma­ci­ja o pri­la­go­đa­va­nju pos­tav­ki kola­či­ća, oda­be­ri­te inter­net­ski pre­gled­nik koji upotrebljavate:

Mozil­la Firefox

Google Chro­me

Inter­net Explorer

Ope­ra

Safa­ri.

Dodatne informacije

Više o kola­či­ći­ma može se saz­na­ti na slje­de­ćim stranicama:

http://aboutcookies.org/

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/.

Ovi se uvje­ti pri­mje­nju­ju od 21. trav­nja 2022.

Pos­ljed­nja izmje­na: 21. trav­nja 2022.