Erupcija korupcije

Iako česte u upo­trebi, ove ime­nice u jeziku ne pred­stav­ljaju pro­blem (pro­blem pred­stav­ljaju u nekim dru­gim podru­čjima), no s pri­pa­da­ju­ćim im gla­go­lima nije sve tako jed­nos­tavno. Dok je gla­gol korum­pi­rati zasad nepri­je­po­ran, o dru­gome se može ras­prav­ljati: glasi li erum­pi­rati ili erup­ti­rati.

Kre­nimo redom: sve su ove riječi pre­uzete iz latin­skog jezika. Ime­nice erup­cija i korup­cija prema ime­ni­cama erup­tio i cor­rup­tio, a gla­goli erum­pi­rati i korum­pi­rati prema gla­go­lima erum­pere i cor­rum­pere.

S gla­go­lom korum­pi­rati nema pro­blema: nas­tao je od latin­skoga gla­gola cor­rumpo, cor­rum­pere tako što je latin­skoj osnovi dodan nas­ta­vak -irati. Od gla­gola se tvori pri­djev korum­pi­ran, a od njega ime­nica korum­pi­ra­nost. No zanim­ljivo je što pos­toji i pri­djev korup­ti­van, koji je nači­njen prema latin­skom supinu cor­rup­tum.

Erupcija gejzira

Erup­cija gej­zira [autor: Trey Ratcliff]

Vrlo bi se slično tre­bao pona­šati i gla­gol erum­pi­rati. On je pre­uzet od latin­skoga gla­gola erumpo, erum­pere i tvo­ren nas­tav­kom -irati. Od oblika erum­pi­rati tvori se pri­djev erum­pi­ran, no pos­toji i pri­djevni oblik erup­ti­van, koji je nači­njen prema supinu erup­tum. Gla­gol erum­pi­rati donose jezični pri­ruč­nici (Kla­ićev Rječ­nik stra­nih riječi i dva pra­vo­pisa: tako­zvan Mati­čin i Anić-Silićev).

Ali pos­toji i oblik erup­ti­rati. Nas­tao je prema latin­skom supinu erup­tum odba­ci­va­njem nas­tavka -um i doda­va­njem nas­tavka -irati. U upo­trebi je znatno češći od oblika erum­pi­rati. Od gla­gola erup­ti­rati tvori se pri­djev erup­ti­ran („koji je erup­ti­rao”). Od iste se osnove tvori i već spo­me­nuti pri­djev erup­ti­van („koji ima svoj­stvo erup­cije”: erup­tivni požar). Nor­ma­tivni pri­ruč­nici ne navode gla­gol erup­ti­rati, ali donose pri­djev erup­ti­van, koji je tvo­ren prema istoj osnovi.

Zanim­ljivo je još nešto. Ime­ni­cama korup­cija i erup­cija možemo dodati ime­nicu disrup­cija („nasilno pre­ki­da­nje nekog tijeka, pro­cesa”). Ona je nas­tala od latin­ske ime­nice disrup­tio. Ta se ime­nica i nje­zina poro­dica rela­tivno rijetko upo­treb­lja­vaju, no pre­tra­žu­jući mrežne stra­nice zaklju­čili smo da govor­nici iz ove poro­dice riječi upo­treb­lja­vaju gla­gol disrup­ti­rati (koji se može izvesti prema supinu disrup­tum), ne disrum­pi­rati (koji bi se mogao izvesti prema gla­golu disrumpo, disrum­pere). Pri­djev je disrup­ti­van (disrup­tivna selek­cija), izve­den od iste supin­ske osnove.

Dakle sporne su riječi erup­ti­rati i erup­ti­ran, odnosno disrup­ti­rati i disrup­ti­ran − tre­bale bi gla­siti erum­pi­rati i erum­pi­ran, odnosno disrum­pi­rati i disrum­pi­ran. No činje­nica je da su u upo­trebi raši­re­niji „nesus­tavni” oblici. U pri­log im idu i „pra­vilni” oblici erup­ti­van i disrup­ti­van, nas­tali prema supinu − ako se od njega može tvo­riti pri­djev, zašto ne i glagol?

Kao što vidimo − ove se tri poro­dice riječi nisu pre­uzele po istom modelu. Možemo reći da bi se s nor­ma­tiv­nog sta­ja­li­šta oblici erup­ti­rati, erup­ti­ran te disrup­ti­rati i disrup­ti­ran tre­bali zami­je­niti obli­cima erum­pi­rati, erum­pi­ran, disrum­pi­rati i disrum­pi­ran, no druga je stvar hoće li se to uis­tinu dogo­diti. S druge se strane možemo zapi­tati zašto gla­gol korum­pi­rati ne tvo­rimo prema supinu cor­rup­tum, dakle korup­ti­rati, iako druga dva gla­gola baš tako tvo­rimo, odnosno zašto njega ne bismo promijenili.

Ponav­ljamo, s nor­ma­tiv­nog bi sta­ja­li­šta oblici erum­pi­rati, erum­pi­ran, disrum­pi­rati i disrum­pi­ran bili bolji, no pos­toji realna moguć­nost da ih govor­nici ipak neće pri­hva­titi. No kako se od osnova od koje se tvore „sporni” oblici ujedno tvore i oblici koje norma dopu­šta, možda na cijelu zavr­z­lamu i ne bi tre­balo gle­dati kao na katastrofu.

Scroll To Top