VAŽNO!

Pošto­va­ni koris­ni­ci, napo­mi­nje­mo da Buji­ca rije­či nema teh­nič­kih moguć­nos­ti pru­ža­ti bes­plat­ne jezič­ne savje­te, sto­ga na tak­ve upi­te neće­mo odgo­va­ra­ti. Zahva­lju­je­mo na razu­mi­je­va­nju i pošto­va­nju našeg vremena!