Prometna nezgoda ili prometna nesreća

Prometna nezgoda ili prometna nesreća

Pre­tra­žu­ju­ći raz­li­či­te kor­pu­se hrvat­skog jezi­ka pri­mi­je­ti­li smo da se izraz pro­met­na nesre­ća neko­li­ko puta češ­će (u neki­ma i deset puta češ­će) upo­treb­lja­va od izra­za pro­met­na nez­go­da. Uzme­mo li u obzir zna­če­nje rije­či nez­go­da („nepo­volj­no sta­nje, nepri­li­ka”) i nesre­ća („vrlo nepo­volj­no sta­nje, veli­ka nevo­lja”), može­mo zaklju­či­ti da se izraz pro­met­na nez­go­da baš i ne može upo­tri­je­bi­ti za teške suda­re s ozbilj­nim posljedicama.

S obzi­rom na to da izraz pro­met­na nesre­ća može obu­hva­ti­ti sve obli­ke suda­ra, a i uvjer­lji­vo je češ­ći, sma­tra­mo da bi mu se mogla dati prednost.

Dogo­di li se da u nekom tek­s­tu tre­ba raz­li­ko­va­ti pro­met­nu nez­go­du od pro­met­ne nesre­će, tada bi nez­go­da tre­ba­la ozna­či­va­ti manji sudar, a nesre­ća sudar s težim pos­lje­di­ca­ma. Narav­no da se pri ovak­voj podje­li name­će pita­nje raz­gra­ni­če­nja: kak­ve mora­ju biti pos­lje­di­ce da bi se nešto nazva­lo nesre­ćom, a kak­ve da bismo govo­ri­li o nez­go­di. Baš zbog te nemo­guć­nos­ti egzak­t­ne podje­le i pre­po­ru­ču­je­mo jedan izraz.

Napo­me­ni­mo još samo da se u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku kaže pro­met, a ne saobra­ćaj, sto­ga ne valja govo­ri­ti ni o saobra­ćaj­nim nesre­ća­ma ni o saobra­ćaj­ka­ma.

Ilus­tra­ci­ja: Hof­f­mann-Tip­s­n­trips, Pixa­bay