Euri i centi

Riječ-dvije o euru i centu

O sklo­nid­bi ime­ni­ca euro i cent, to jest kaže li se deset cen­ti ili deset centa.
Ilustracija: rijeka Nil

Virus zapadnoga Nila ili virus Zapadnoga Nila

Naj­bo­lje bi bilo reći zapad­no­nil­ski virus.
Molba ili zamolba

Molba ili zamolba

Izme­đu ime­ni­ca mol­ba i zamol­ba jezi­kos­lov­ci jed­noj daju jas­nu prednost.
Slijedeći ili sljedeći put

Slijedeći i sljedeći

Sli­je­de­ći je gla­gol­ski pri­log sadaš­nji, dok je slje­de­ći pridjev.
Dar ili poklon

Dar i poklon

Ime­ni­ce dar i pok­lon zna­čenj­ski se pok­la­pa­ju kada ozna­ču­ju ono što se neko­me daje.
Djevojčica sa psom

S ili sa

Pri­jed­log s mala je riječ koja govor­ni­ci­ma neri­jet­ko stva­ra veli­ke probleme.
Auto

Ovaj auto ili ovo auto

Ime­ni­ca auto u stan­dard­nom je jezi­ku muškog roda, baš kao i automobil.
Odmoriti i odmoriti se

Odmoriti i odmoriti se

Oba gla­go­la pri­pa­da­ju hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku, no malo se raz­li­ku­ju značanjem.
Injekcija

Kako se izgovara riječ „injekcija”

Gla­so­vi n i j u rije­či injek­ci­ja potje­ču od raz­li­či­tih latin­skih morfema.