Rijeka Nil

Virus zapadnoga Nila ili virus Zapadnoga Nila

Virus Zapad­no­ga Nila dobio je ime pre­ma Zapad­no­me Nilu, subre­gi­ji na sje­ve­ro­za­pa­du Ugan­de, gdje je naj­pri­je detek­ti­ran. Bolji bi naziv bio zapad­no­nil­ski virus.
Molbe

Kaže li se molba ili zamolba?

Iako se riječ zamol­ba nevje­ro­jat­no pro­ši­ri­la pos­ljed­njih deset­lje­ća, pred­nost valja dati ime­ni­ci mol­ba jer je u našem jezi­ku pri­sut­na još od sred­nje­ga vijeka.
Put kroz šumu

Kako pišemo, slijedeći ili sljedeći?

Iako slič­ne, ove rije­či ne zna­če isto. Sli­je­de­ći je gla­gol­ski pri­log sadaš­nji te nije pro­mje­njiv, dok je slje­de­ći pri­djev i mije­nja se pre­ma rodu, bro­ju i padežu.
Porod i porođaj

Porod i porođaj

Suvre­me­ni jezič­ni savjet­ni­ci uglav­nom stro­go odje­lju­ju značenje…
Dar i poklon

Dar i poklon

Ime­ni­ca dar sta­ra je riječ koja potje­če još iz praslavenskoga…
Djevojčica sa psom

S ili sa

Pri­jed­log s mala je riječ koja stva­ra veli­ke pro­ble­me. Naime…
Auto

Ovaj auto ili ovo auto

Na ime­ni­cu auto dio jezi­kos­lo­va­ca i danas gle­da sa zadrškom.…
Odmarati i odmarati se

Odmoriti i odmoriti se

Oba ova gla­go­la, kao i nji­ho­vi nes­vr­še­ni par­nja­ci (odma­ra­ti…
Injekcija

Kako se izgovara riječ „injekcija”

Injek­ci­ja ponaj­pri­je ozna­ču­je teku­ći­nu koja se pomo­ću igle…