Preko ili više od

Preko ili više od

Pri­jed­log pre­ko ponaj­pri­je je mjes­ni pri­jed­log, što zna­či da ozna­ču­je odno­se u prostoru.

Pri­je­ći pre­ko ulice.

Pre­sko­čio je pre­ko ograde.

Puto­va­li smo pre­ko Njemačke.

U stan­dard­nom se jezi­ku ovaj pri­jed­log ne bi tre­bao upo­treb­lja­va­ti u koli­čin­skom zna­če­nju umjes­to izra­za više od.

U fil­mu je glu­mi­lo pre­ko sto sta­tis­ta. > U fil­mu je glu­mi­lo više od sto statista.

Nismo se ni čule ni vidje­le pre­ko tje­dan dana. > Nismo se ni čule ni vidje­le više od tje­dan dana.

Kugli­ca sla­do­le­da sto­ji pre­ko dva eura. > Kugli­ca sla­do­le­da sto­ji više od dva eura.

Ilus­tra­ci­ja: Jason Leung, Uns­plash