Ako ili ukoliko

Ako ili ukoliko

Ova se dva vez­ni­ka u govo­ru upo­treb­lja­va­ju u istom zna­če­nju, no u stan­dard­nom se jezi­ku pred­nost daje vez­ni­ku ako.

Uko­li­ko budeš opet kas­nio, nalju­tit ću se. > Ako budeš opet kas­nio, nalju­tit ću se.

Što da napra­vim uko­li­ko ne dobi­jem račun? > Što da napra­vim ako ne dobi­jem račun?

Nor­ma zapra­vo pre­po­ru­ču­je upo­tre­bu obli­ka uko­li­ko samo u paru s uto­li­ko.

Objek­ti­van sam samo uto­li­ko uko­li­ko ne govo­rim o sebi.

U prak­si se ove pre­po­ru­ke čes­to ne poštu­ju. Čini se da su govor­ni­ci sklo­ni upo­tre­bi obli­ka uko­li­ko jer im se čini slo­že­ni­jim i uče­ni­jim, no to zapra­vo nije tako: naj­o­bič­ni­ji ako bolje je rješenje.

Ilus­tra­ci­ja: Julia Fili­rov­ska, Pexels