Bez „bez da”

Bez „bez da”

Govor­ni­ci­ma s razvi­je­ni­jim jezič­nim osje­ća­jem kons­truk­ci­ja bez da jed­na je od nes­pret­ni­jih u hrvat­skom jezi­ku. Pre­uze­ta je iz nje­mač­kog jezi­ka (pre­ma ohne zu, ohne dass), a u hrvat­sko­me je bilje­ži­mo tek od polo­vi­ce 19. stoljeća.

I danas je se može naći u govor­nom jezi­ku, ali je dio govor­ni­ka pre­poz­na­je kao nez­grap­nu pogre­šku koja „para uho”. Kons­truk­ci­ju se može izbje­ći na više nači­na, primjerice:

a) vez­ni­ci­ma i nega­ci­jom: a da ne (ni-):

Pre­go­va­raj­te bez da pri­tom ugro­zi­te pos­lov­ni odnos. > Pre­go­va­raj­te, a da pri­tom ne ugro­zi­te pos­lov­ni odnos.

Napla­ti­li su račun bez da su ispo­ru­či­li pro­izvod. > Napla­ti­li su račun, a da nisu ispo­ru­či­li proizvod.

b) vez­ni­ci­ma a, iako, prem­da… i niječ­nom rečenicom:

Napla­ti­li su račun bez da su ispo­ru­či­li pro­izvod. > Napla­ti­li su račun, a nisu ispo­ru­či­li proizvod.

Pos­pre­mio je sobu bez da sam mu zapo­vje­di­la. > Pos­pre­mio je sobu iako mu nisam zapovjedila.

Kaz­nio ih je bez da ih je sas­lu­šao. > Kaz­nio ih je prem­da ih nije saslušao.

c) niječ­nim gla­gol­skim pri­lo­gom sadašnjim:

Može­te li tip­ka­ti bez da gle­da­te u tip­kov­ni­cu? > Može­te li tip­ka­ti ne gle­da­ju­ći u tipkovnicu?

d) niječ­nim gla­gol­skim pri­lo­gom prošlim:

Sla­gao je bez da je trep­nuo. > Sla­gao je ne trep­nuv­ši.

e) pri­jed­lo­gom bez i ime­ni­com ili gla­gol­skom imenicom:

Otiš­la je bez da je poz­dra­vi­la. > Otiš­la je bez poz­dra­va.

Rek­la je to bez da je raz­mis­li­la. > Rek­la je to bez raz­miš­lja­nja.

Ilus­tra­ci­ja: Ber­nard Her­mant, Uns­plash