'Chef'

’Chef’

Riječ chef, iako je u pos­ljed­nje vri­je­me medi­ji snaž­no pro­pa­gi­ra­ju, nije hrvat­ska riječ. Ona nam se name­će iz engle­skog jezi­ka, u koji je pre­uze­ta pre­ma fran­cu­skom chef cuisi­ni­er (ili chef de cuisi­ne).

No mi za pojam koji ozna­ču­je riječ chef ima­mo sasvim valjan izraz glav­ni kuhar. Sama ime­ni­ca kuhar potje­če još iz pras­la­ven­skog jezi­ka, što zna­či da nam dobro slu­ži, ugru­bo reče­no, barem oko 1500 godi­na. Tre­ba li poseb­no nagla­ša­va­ti da uop­će ne pos­to­ji potre­ba da se naš izraz zamje­nju­je engle­skim? Čak bismo mogli reći da je naš izraz odre­đe­ni­ji jer chef u engle­skom može ozna­či­va­ti i kuha­ra opće­ni­to, dok mi pre­ciz­ni­je raz­li­ku­je­mo podje­lu unu­tar ovog zani­ma­nja izra­zi­ma kuhar, pomoć­ni kuhar i glav­ni kuhar.

Dak­le umjes­to rije­či chef valja­lo bi upo­tri­je­bi­ti naše izra­ze glav­ni kuhar ili kuhar, već pre­ma značenju.

Radio je kao chef. > Radio je kao glav­ni kuhar.

taj­ne vrhun­skih hrvat­skih che­fo­va > taj­ne vrhun­skih hrvat­skih kuhara

Zanim­lji­vo je da smo ime­ni­cu chef zapra­vo već pre­uze­li posred­stvom nje­mač­kog jezi­ka, i to kao riječ šef. Ona ozna­ču­je vodi­te­lja, upra­vi­te­lja, pos­lo­vo­đu, rav­na­te­lja, direk­to­ra, pa čak i pred­sjed­ni­ka. Iako nor­ma još uvi­jek ne gle­da bla­go­nak­lo­no na nju, u sva­kod­nev­noj se komu­ni­ka­ci­ji neri­jet­ko čuje i već je pos­ta­la inte­gra­lan dio našeg lek­si­ka. Hoće­mi li joj doda­ti novo zna­če­nje, jer chef se ne može dru­ga­či­je uklo­pi­ti u hrvat­ski jezik nego kao šef, osta­je nam vidjeti.

Ilus­tra­ci­ja: Eli­na Fairyta­le, Pexels