Đuveč ili đuveđ?

Đuveč ili đuveđ

Goto­vo svi jezič­ni pri­ruč­ni­ci pred­nost daju obli­ku đuveč, a i mi sma­tra­mo da je to dobra preporuka.

Riječ smo pre­uze­li pre­ma tur­skom güveç, a budu­ći da tur­ski glas ç zamje­nju­je­mo gla­som č, logič­no je da se pred­nost daje nave­de­nom obli­ku. Tako smo na pri­mjer pre­uze­li rije­či čelik pre­ma çelik ili čak pre­ma çak.

Povrh nave­de­no­ga, oblik đuveč češ­ći je u upo­ra­bi, a češ­će se jav­lja i u kor­pu­si­ma hrvat­skog jezika.

Kat­kad se tur­ci­zam đuveč poku­ša­va zami­je­ni­ti rije­čju papri­kaš, no to u veći­ni slu­ča­je­va ipak nije mogu­će jer je riječ o dva­ma jeli­ma. Iako je tur­ci­zam, ova nam je riječ potreb­na u hrvat­skom jeziku.

Ilus­tra­ci­ja: Wikipedia