Blagajna ili kasa

Fiskalna blagajna ili fiskalna kasa

Ime­ni­ca kasa pro­ši­ri­la se pre­ma tali­jan­skoj rije­či cassa, koja je zapra­vo nas­ta­la od latin­ske ime­ni­ce cap­sa („kov­čeg, san­duk”). Mogu­će je da smo ovu riječ pre­uze­li i iz nje­mač­ko­ga, gdje gla­si Kasse, i u koji je ušla tako­đer iz tali­jan­skog jezi­ka. Zanim­lji­vo je da smo pre­ma latin­skoj rije­či cap­sa kas­ni­je posu­di­li i ime­ni­cu kap­su­la.

Bilo kako bilo, riječ kasa u hrvat­skom se jezi­ku jav­lja od 18. sto­lje­ća, a pri­da­ju joj se dva osnov­na zna­če­nja: „poseb­no izra­đe­na kuti­ja, ormar ili pros­to­ri­ja za čuva­nje dra­go­cje­nih i važ­nih pred­me­ta” te „mjes­to za upla­tu i ispla­tu nov­ca, odnos­no stroj koji poma­že u tome”.

I dok se prvo zna­če­nje dije­lom i zadr­ža­lo, pa ima­mo šted­nu kasu ili kasi­cu pra­si­cu, s poto­njim zna­če­njem nije takav slu­čaj. Naime s obzi­rom na to da je bla­gaj­na naša riječ (potje­če od ime­ni­ce bla­go, odnos­no od pri­dje­va blag), u stan­dard­nom joj se jezi­ku daje pred­nost pred ime­ni­com kasa. Doda­tan je raz­log i to što su i nje­zi­ne izve­de­ni­ce mno­go raši­re­ni­je: rije­či bla­gaj­ni­ca, bla­gaj­nič­ki i bla­gaj­nik bit­no su češ­će u upo­tre­bi od ime­ni­ca kasir­ka ili kasir, a gla­go­le kasi­ra­ti i inka­si­ra­ti zamje­nju­je­mo naši­ma napla­ti­ti i upri­ho­di­ti.

Dak­le, uzi­ma­ju­ći sve nave­de­no u obzir, može­mo zaklju­či­ti da je bolje reći fiskal­na bla­gaj­na nego fiskal­na kasa.

Ilus­tra­ci­ja: Argo­on, Pixbay