Europska unija ili Europska Unija?

Europska unija ili Europska Unija

Pisa­nje počet­nog slo­va u nazi­vu ove zajed­ni­ce zapra­vo nije jezič­no pita­nje i nije na jezi­kos­lov­ci­ma da odlu­ču­ju je li ova tvo­re­vi­na drža­va ili među­na­rod­na orga­ni­za­ci­ja. Pra­vo­pis pro­pi­su­je kako se pišu ime­na drža­va, a kako ime­na među­na­rod­nih orga­ni­za­ci­ja, ali je na struč­nja­ci­ma dru­gih podru­čja da odlu­če što su drža­ve, a što organizacije.

Vlas­ti­ta ime­na drža­va pišu se tako da se svi čla­no­vi osim vez­ni­ka i pri­jed­lo­ga pišu veli­kim počet­nim slo­vom (Repu­bli­ka Hrvat­ska, Češka Repu­bli­ka, Narod­na Repu­bli­ka Kina, Repu­bli­ka Mar­ša­lo­vi Oto­ci, Kne­že­vi­na Lih­ten­štajn, Veli­ko Voj­vod­stvo Luk­sem­burg, Bos­na i Her­ce­go­vi­na, Kra­lje­vi­na Nor­ve­ška, Demo­krat­ska Repu­bli­ka Sve­ti Toma i Prin­cip).

Vlas­ti­ta se ime­na među­na­rod­nih orga­ni­za­ci­ja pišu tako da se prvi član piše veli­kim počet­nim slo­vom, a osta­li malim, osim onih koji su i sami vlas­ti­to ime (Uje­di­nje­ni naro­di ili Orga­ni­za­ci­ja uje­di­nje­nih naro­da, Liga naro­da, Sje­ver­no­atlant­ski savez, Orga­ni­za­ci­ja zema­lja izvoz­ni­ca naf­te, Nor­dij­sko vije­će, Europ­ska sve­mir­ska agen­ci­ja, Afrič­ka uni­ja, Arap­ska liga, Euro­azij­ska uni­ja, Latin­ska uni­ja, Orga­ni­za­ci­ja afrič­kog jedins­tva, Sve­ta ali­jan­sa).

Zanim­lji­vo je da pisa­nje ime­na Europ­ske zajed­ni­ce nikad nije bilo spor­no. No ipak, osim ime­na, ova je orga­ni­za­ci­ja u među­vre­me­nu pro­mi­je­ni­la i svo­je ustroj­stvo. U tom je kon­tek­s­tu naj­važ­ni­je odlu­či­ti je li Europ­ska uni­ja orga­ni­za­ci­ja poput pri­mje­ri­ce Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Drža­va, Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta, biv­šeg Save­za Sovjet­skih Soci­ja­lis­tič­kih Repu­bli­ka ili koje­ga dru­go­ga držav­nog save­za. Narav­no da je slu­čaj s ovom orga­ni­za­ci­jom spe­ci­fi­čan, no nije li zapra­vo sva­ka orga­ni­za­ci­ja specifična?

U nekim se jezič­nim pri­ruč­ni­ci­ma pre­po­ru­ču­je oblik Europ­ska Uni­ja, u dru­gi­ma Europ­ska uni­ja. Nama se čini da Europ­ska uni­ja ipak nije drža­va, nego poli­tič­ki i gos­po­dar­ski savez samos­tal­nih i neo­vis­nih drža­va te da bi zato nje­zi­no ime tre­ba­lo pisa­ti kao i ime­na dru­gih među­na­rod­nih orga­ni­za­ci­ja, to jest kao Europ­ska uni­ja.

Ilus­tra­ci­ja: Rock Cohen, Flickr