Preporučam ili preporučujem?

Preporučam ili preporučujem

Gla­go­li koji­ma izri­če­mo dava­nje pre­po­ru­ke mogu iza­zva­ti neke nedo­umi­ce. U hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku oni gla­se pre­po­ru­či­ti (u pre­zen­tu pre­po­ru­čim) i pre­po­ru­či­va­ti (u pre­zen­tu pre­po­ru­ču­jem).

Oni su nas­ta­li pre­fik­sal­nom tvor­bom od gla­go­la poru­či­ti i poru­či­va­ti (poru­čim i poru­ču­jem), a spre­žu se jed­na­ko kao i ti osnov­ni gla­go­li. Slič­no je i s gla­go­li­ma ispo­ru­či­ti i ispo­ru­či­va­ti (ispo­ru­čim i ispo­ru­ču­jem).

U govo­ru se upo­treb­lja­va­ju i nes­vr­še­ni obli­ci pre­po­ru­ča­ti (u pre­zen­tu pre­po­ru­čam) i pre­po­ru­ča­va­ti (u pre­zen­tu pre­po­ru­ča­vam), no oni se ne sma­tra­ju ele­men­ti­ma stan­dard­nog jezika. 

toplo pre­po­ru­čam > toplo pre­po­ru­ču­jem

pre­po­ru­ča­mo ovu knji­gu > pre­po­ru­ču­je­mo ovu knjigu

pre­po­ru­ča­vam vam ovu igri­cu > pre­po­ru­ču­jem vam ovu igricu

Ilus­tra­ci­ja: Towfiqu bar­b­hu­iya, Pexels