Sadrzi ili sadrzava

Kažemo li da paket nešto sadrži ili da nešto sadržava?

Oko dava­nja pred­nos­ti jed­nom od gla­go­la sadr­ža­ti i sadr­ža­va­ti jezi­kos­lov­ci se uglav­nom ne sla­žu: neki sma­tra­ju da je bolji sadr­ža­ti, neki pred­nost daju gla­go­lu sadr­ža­va­ti, dok neki mis­le da su dobra oba.

Čini se da je gla­gol sadr­ža­ti sta­ri­ji, a i nje­gov se pre­zent (sadr­žim, sadr­žiš, sadr­ži, sadr­ži­mo, sadr­ži­te, sadr­že) upo­treb­lja­va češ­će od pre­zen­ta gla­go­la sadr­ža­va­ti (sadr­ža­vam, sadr­ža­vaš, sadr­ža­va, sadr­ža­va­mo, sadr­ža­va­te, sadr­ža­va­ju).

No pogle­da­mo li dru­ga vre­me­na, vidjet ćemo nešto neo­bič­no. Futur prvi gla­go­la sadr­ža­ti (sadr­žat ću, sadr­žat ćeš, sadr­žat će, sadr­žat ćemo, sadr­žat ćete, sadr­žat će) upo­treb­lja­va se iznim­no rijet­ko, mno­go rje­đe od futu­ra prvo­ga gla­go­la sadr­ža­va­ti (sadr­ža­vat ću, sadr­ža­vat ćeš, sadr­ža­vat će, sadr­ža­vat ćemo, sadr­ža­vat ćete, sadr­ža­vat će). Vrlo je slič­no i s proš­lim vre­me­nom: per­fekt gla­go­la sadr­ža­ti (sadr­žao sam, sadr­žao si, sadr­žao je, sadr­ža­li smo, sadr­ža­li ste, sadr­ža­li su) neus­po­re­di­vo je rje­đi od per­fek­ta gla­go­la sadr­ža­va­ti (sadr­ža­vao sam, sadr­ža­vao si, sadr­ža­vao je, sadr­ža­va­li smo, sadr­ža­va­li ste, sadr­ža­va­li su).

Činje­ni­ca da je gla­gol sadr­ža­va­ti pri­su­tan u jezi­ku u svim gla­gol­skim obli­ci­ma čini nam se dobrim raz­lo­gom da mu se da pred­nost, no budu­ći da pos­to­je pre­po­ru­ke i za oblik sadr­ža­ti, ne bismo htje­li biti isključivi.

Ilus­tra­ci­ja: Let­ha Col­le­en Myers, Flickr