Hvala na posjetu ili hvala na posjeti

U hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku ova ime­ni­ca gla­si posjet, dak­le u muškom je rodu, i nije dobro umjes­to nje upo­treb­lja­va­ti žen­ski rod, to jest oblik posje­ta.

Ime­ni­ca se skla­nja kao veći­na ime­ni­ca muškog roda.

 

MUŠKI ROD

ŽENSKI ROD

 

jed­ni­na

mno­ži­na

jed­ni­na

mno­ži­na

N

posjet

posje­ti

posje­ta

posje­te

G

posje­ta

posje­ta

posje­te

posje­ta

D

posje­tu

posje­ti­ma

posje­ti

posje­ta­ma

A

posjet

posje­te

posje­tu

posje­te

V

posje­te

posje­ti

posje­to

posje­te

L

posje­tu

posje­ti­ma

posje­ti

posje­ta­ma

I

posje­tom

posje­ti­ma

posje­tom

posje­ta­ma

Valja pri­pa­zi­ti i pri upo­tre­bi čes­tih sintagmi:

stu­dij­ska posje­ta > stu­dij­ski posjet

rad­na posje­ta > rad­ni posjet

služ­be­na posje­ta > služ­be­ni posjet

kuć­na posje­ta > kuć­ni posjet

posje­te zatvo­re­ni­ci­ma > posje­ti zatvorenicima

ići u posje­tu > ići u posjet

biti u posje­ti > biti u posjetu

hva­la na posje­ti > hva­la na posje­tu.