Posjet ili posjeta

Hvala na posjetu ili hvala na posjeti

U hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku ova ime­ni­ca gla­si posjet, dak­le u muškom je rodu, i nije dobro umjes­to nje upo­treb­lja­va­ti žen­ski rod, to jest oblik posje­ta.

Ime­ni­ca se skla­nja kao veći­na ime­ni­ca muškog roda.

 

MUŠKI ROD

ŽENSKI ROD

 
jednina
množina
jednina
množina

N

posjet
posjeti
posjeta
posjete

G

posjeta
posjeta
posjete
posjeta

D

posjetu
posjetima
posjeti
posjetama

A

posjet
posjete
posjetu
posjete

V

posjete
posjeti
posjeto
posjete

L

posjetu
posjetima
posjeti
posjetama

I

posjetom
posjetima
posjetom
posjetama

Valja pri­pa­zi­ti i pri upo­tre­bi čes­tih sintagmi:

stu­dij­ska posje­ta > stu­dij­ski posjet

rad­na posje­ta > rad­ni posjet

služ­be­na posje­ta > služ­be­ni posjet

kuć­na posje­ta > kuć­ni posjet

posje­te zatvo­re­ni­ci­ma > posje­ti zatvorenicima

ići u posje­tu > ići u posjet

biti u posje­ti > biti u posjetu

hva­la na posje­ti > hva­la na posje­tu.

Ilus­tra­ci­ja: Pavel Danilyuk, Pexels