Novine

Impressum ili impresum

Ime­ni­cu impre­sum pre­uze­li smo iz latin­skog jezi­ka (pre­ma impre­ssum − „ono što je utis­nu­to”). Ona ozna­ču­je ukup­nost poda­ta­ka o nekoj publi­ka­ci­ji: ime auto­ra i izda­va­ča, vlas­ni­ka autor­skih pra­va, godi­nu i mjes­to izda­va­nja i slično.

Riječ je s vre­me­nom ušla u hrvat­ski jezik i danas je nje­gov puno­pra­van član. Što­vi­še, i nema­mo dru­gi izraz za ovaj pojam. Dak­le ako je ovaj lati­ni­zam riječ hrvat­skog jezi­ka, a jest, tre­ba­li bismo je pisa­ti pre­ma nje­go­vim pra­vi­li­ma. To kon­kret­no zna­či da nema mjes­ta za dva slo­va s − piše­mo samo impre­sum.

Zanim­lji­vo je da ova ime­ni­ca nije pot­pu­no pra­vil­no pre­uze­ta. Naime tre­bao se odba­ci­ti latin­ski nas­ta­vak ‑um, no budu­ći da je pri­hva­će­na ova­ko, nema potre­be da se uvo­di neki novi oblik. Slič­no smo pre­uze­li i ime­ni­ce datum, forum, opi­jum ili refe­ren­dum.

Ilus­tra­ci­ja: ste­vepb, Pixa­bay