Niti… niti

Niti… niti

Sime­trič­ne vez­ni­ke niti… niti upo­treb­lja­va­mo za nije­ka­nje sure­če­ni­ca, pri čemu su one same for­mal­no jes­ne. Dru­gim rije­či­ma, vez­ni­ci niti… niti ne dola­ze uz dru­gu negaciju.

Žena niti pla­če niti kuka, nego nije­ma po kući radi i Palun­ka dvori…

Niti pje­va niti si pripjevkuje…

Niti sun­ce peče niti kiša pada…

Na svje­tlu dana niti što vide niti što čuju...

Vez­ni­ci niti… niti smis­lom su usko veza­ni uz gla­go­le (to jest uz pre­di­ka­te) i ne valja ih upo­treb­lja­va­ti uz imen­ske rije­či. U tak­vim se slu­ča­je­vi­ma upo­treb­lja­va­ju vez­ni­ci ni… ni.

Neće niti hra­ne niti vode. > Neće ni hra­ne ni vode. (Niti hoće hra­ne niti hoće vode.)

Ona ne jede niti meso niti ribu. > Ona ne jede ni meso ni ribu. (Ona niti jede meso niti jede ribu.)

Prak­tič­no pra­vi­lo kaže da se vez­ni­ci niti… niti upo­treb­lja­va­ju onda kada se ne mogu upo­tri­je­bi­ti vez­ni­ci ni… ni.

Ilus­tra­ci­ja: Peg­gy Cho­uca­ir, Pixa­bay