Stranica

Strana i stranica

Ime­ni­ce stra­na i stra­ni­ca ima­ju bli­sko zna­če­nje i kat­kad je teško odre­di­ti koju je bolje upotrijebiti.

Mogli bismo uvjet­no reći da ime­ni­ca stra­ni­ca ima kon­kret­ni­je zna­če­nje. Tako ozna­ču­je fizič­ke povr­ši­ne lis­ta papi­ra ili nekog objek­ta, ali i duži­ne koje ome­đu­ju neki geome­trij­ski lik.

dva­de­se­ta stra­ni­ca knjige

nas­lov­na stranica

kre­vet bez stranica

susjed­ne stra­ni­ce kvadrata

oko­mi­te stranice

spa­ja­nje stra­ni­ca ormara

Već kod geome­trij­skih tije­la pos­to­je nejas­no­će: ima li koc­ka šest stra­na ili šest stranica?

Nave­de­no­mu može­mo doda­ti i izraz internetska/mrežna stra­ni­ca. U ovom slu­ča­ju stra­ni­ca nije fizič­ki dio neče­ga, ali je sva­ka­ko pri­lič­no kon­kret­na pojav­nost, a sam je izraz nas­tao pre­vo­đe­njem engle­skog nazi­va internet/web page.

Riječ stra­na ima više zna­če­nja. Tako može­mo govo­ri­ti o stra­na­ma s obzi­rom na pros­tor­ne odnose.

pred­nja strana

straž­nja strana

lije­va strana

gor­nja strana

sje­ver­na strana

juž­na strana

raš­tr­ka­ti se na sve strane

A i o stra­na­ma u druš­tve­noj interakciji.

biti na neči­joj strani

drža­ti neči­ju stranu

inte­re­si dru­ge strane

optu­že­na strana

baka po oče­voj strani

Zna­čenj­ska se polja ovih dvi­ju ime­ni­ca pos­tup­no raz­dva­ja­ju, pa ih tako može­mo upo­tri­je­bi­ti i u ovak­vim kombinacijama:

Pred­nja stra­ni­ca orma­ra sto­ji s pred­nje, ne s boč­ne strane.

Ilus­tra­ci­ja: Cot­ton­bro Stu­dio, Pexels