Vaterpolo utakmica ili vaterpolska utakmica

Vaterpolo utakmica ili vaterpolska utakmica

U hrvat­skom jezi­ku spo­je­vi dvi­ju ime­ni­ca u koji­ma jed­na dopu­nju­je dru­gu i ima svo­je­vr­s­nu atri­but­nu ulo­gu nisu čes­ti kao u nekim dru­gim jezi­ci­ma. Iako tak­ve kons­truk­ci­je pos­to­je, pos­to­ji i tež­nja da se ime­ni­ca koja odre­đu­je dru­gu ime­ni­cu zami­je­ni pri­dje­vom nači­nje­nim od nje.

engl. kit­c­hen table (kuhinj­ski stol)

kuhi­nja-stol > kuhinj­ski stol

Kat­kad se od ime­ni­ce u tak­vom polo­ža­ju ne može nači­ni­ti pri­djev (trik­no pita­nje > trik-pita­nje) ili bi sin­tag­ma s pri­dje­vom ima­la dru­ga­či­je zna­če­nje (šok-sobašokant­na sobašoki­ra­na soba). Tad se tak­vi ime­nič­ki spo­je­vi pišu s crti­com ako se prva ime­ni­ca ne skla­nja (žar-pti­ca, žar-pti­ce, žar-pti­ci), odnos­no ras­tav­lje­no ako se obje ime­ni­ce skla­nja­ju (pti­ca seli­ca, pti­ce seli­ce, pti­ci seli­ci).

No u veći­ni se slu­ča­je­va pri­djev može i tre­ba upo­tri­je­bi­ti. Tako nije dobro upo­treb­lja­va­ti ime­ni­cu vater­po­lo umjes­to pri­dje­va vater­pol­ski (vater­po­lo utak­mi­ca > vater­pol­ska utak­mi­ca, vater­po­lo klub > vater­pol­ski klub, vater­po­lo natje­ca­nje > vater­pol­sko natje­ca­nje).

Na kra­ju, kao što ne govo­ri­mo nogo­met utak­mi­ca, košar­ka klub ili ruko­met natje­ca­nje (nego nogo­met­na utak­mi­ca, košar­ka­ški klub ili ruko­met­no natje­ca­nje), nema raz­lo­ga da i od ime­ni­ce vater­po­lo ne upo­treb­lja­va­mo pri­djev vater­pol­ski.

Ilus­tra­ci­ja: Emma­nu­el Leli­evre, Uns­plash