Pojasevi ili pojasovi

Pojasovi ili pojasevi

Neke ime­ni­ce muškog roda iza­zi­va­ju dvoj­bu u ins­tru­men­ta­lu jed­ni­ne i u mno­žin­skim obli­ci­ma ako ima­ju dugu mno­ži­nu (tj. mno­ži­nu s umet­kom); pri­mje­ri­ce gla­si li ins­tru­men­tal jed­ni­ne ime­ni­ce pojas pojasom ili pojasem, a nomi­na­tiv mno­ži­ne pojasovi ili pojasevi (uz nedvoj­ben oblik poja­si, narav­no). Dru­ga­či­je reče­no, doda­je li se osno­vi (pojas-) nas­ta­vak ‑om ili ‑em u ins­tru­men­ta­lu, odnos­no ume­tak ‑ov- ili ‑ev- u množini?

Kod ime­ni­ca muškog roda nas­ta­vak za ins­tru­men­tal gla­si ‑om, a mno­žin­ski ume­tak ‑ov‑, ali može doći do pri­je­gla­sa, gla­sov­ne pri­mje­ne pri kojoj se glas o zamje­nju­je gla­som e kad osno­va završava:

− nep­ča­nim suglas­ni­ci­ma ili pala­ta­li­ma, to jest gla­so­vi­ma č, ć, , đ, j, lj, nj, š i ž (bičevi, srn­daćem, bridžem, smuđevi, tečajevi, koraljem, vrganjem, koševi, stažem)

− nep­ča­nim suglas­nič­kim sku­pi­na­ma št i žd (plaštevi, daždem)

− gla­som c (mas­lacem).

Budu­ći da osno­va ime­ni­ce pojas gla­si pojas-, vidi­mo da zavr­ša­va gla­som s, a on ne pro­uz­ro­ču­je pri­je­glas. To zna­či da ins­tru­men­tal gla­si poja­som, a mno­ži­na poja­so­vi. Isto vri­je­di i za ime­ni­ce: bris (bri­som, bri­so­vi), kurs (kur­som, kur­so­vi), kut (kutom, kuto­vi), mlaz (mla­zom, mla­zo­vi), mraz (mra­zom, mra­zo­vi), nos (nosom, noso­vi), plus (plu­som, plu­so­vi), puls (pul­som, pul­so­vi)…

Ilus­tra­ci­ja: Keegan Eve­ritt, Pexels