Vi iz poštovanja

Vi iz poštovanja

Pri obra­ća­nju jed­noj oso­bi u pisa­noj komu­ni­ka­ci­ji, pose­bi­ce služ­be­noj, uobi­ča­je­no je upo­treb­lja­va­ti mno­žin­ske obli­ke zamje­ni­ca i gla­go­la (a po potre­bi i dru­gih vrsta rije­či). Tak­vo obra­ća­nje izgle­da kao da se obra­ća­mo sku­pi­ni lju­di, ali se zamje­nič­ki obli­ci pišu veli­kim počet­nim slo­vom (Vi, Vaš).

OBRAĆANJE SKUPINI

FORMALNO OBRAĆANJE POJEDINCU

Rezultati dokazuju da ste vi na dobrom putu.
Rezultati dokazuju da ste Vi na dobrom putu.
Upravo ste vi to rekli.
Upravo ste Vi to rekli.
Uvijek ste vi bili najuporniji.
Uvijek ste Vi bili najuporniji.
To je vaš uspjeh.
To je Vaš uspjeh.

Gla­gol pri­tom uvi­jek ima obli­ke za muški rod mno­ži­ne, zbog čega se u per­fek­tu ne razaz­na­je spol oso­be kojoj se obraćamo.

Vi ste kas­nio. > Vi ste kasnili.

Vi ste kas­ni­la. > Vi ste kasnili.

Kao što smo na počet­ku istak­nu­li, ovak­vi se izra­zi ponaj­pri­je upo­treb­lja­va­ju u izrav­noj pisa­noj komu­ni­ka­ci­ji − u raz­li­či­tim obli­ci­ma kores­pon­den­ci­je. Zapi­su­je­mo li mno­žin­ske obli­ke zamje­ni­ca upo­tri­jeb­lje­nih kao izraz pošto­va­nja u usme­noj komu­ni­ka­ci­ji, pisat ćemo ih malim počet­nim slo­vom. Naj­češ­ći je pri­mjer za to uprav­ni govor u knji­žev­nos­ti („Ah, vi ste, mon­si­eur Poperé, sta­ri sim­pa­tič­ni cinik! Radi­je sjed­ni­te, molim vas!”). No pre­no­si­mo li unu­tar knji­žev­no­ga dje­la pismo, zamje­ni­ce valja pisa­ti veli­kim počet­nim slo­vom ako su tako upo­tri­jeb­lje­ne u korespondenciji.

Za ova­kav način obra­ća­nja u stan­dard­no­me jezi­ku zapra­vo nema­mo jed­no­rječ­ni naziv. Gla­gol per­si­ra­ti ne sma­tra se ele­men­tom stan­dard­no­ga jezi­ka. Među­tim u nekim se govo­ri­ma upo­treb­lja­va gla­gol pošti­va­ti. Kaže­te li neko­mu da vas ne tre­ba pošti­va­ti, to zna­či da vam se može obra­ća­ti s ti (ali i dalje oče­ku­je­te da vas poštu­je, narav­no). S obzi­rom na to da su govor­ni­ci bitan jezič­ni (pa i stan­dard­no­je­zič­ni) čim­be­nik, valja­lo bi raz­mis­li­ti o tome da se gla­gol pošti­va­ti, koji je u govo­ru vrlo uvri­je­žen u nave­de­no­me zna­če­nju, napo­kon uvr­sti u rječnike.

Ilus­tra­ci­ja: Andy Beales, Uns­plash