Vremenom ili s vremenom

Vremenom ili s vremenom

Koji je izraz dobar, s vre­me­nom će biti bolje ili vre­me­nom će biti bolje? U hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku s ins­tru­men­ta­lom rije­či vri­je­me − kada je u služ­bi pri­lož­ne ozna­ke vre­me­na − dola­zi pri­jed­log s.

Vreme­nom će biti bolje. > S vre­me­nom će biti bolje.

Vre­me­nom će se i to rije­ši­ti. > S vre­me­nom će se i to riješiti.

Nje­gov je rad vre­me­nom pos­tao odli­čan. > Nje­gov je rad s vre­me­nom pos­tao odličan.

Pri­če su se vre­me­nom poka­za­le toč­ni­ma. > Pri­če su se s vre­me­nom poka­za­le točnima.

Narav­no, valja pri­pa­zi­ti u slu­ča­je­vi­ma kad je ins­tru­men­tal ove ime­ni­ce u nekoj dru­goj reče­nič­noj služ­bi. Ako je pri­mje­ri­ce u služ­bi objek­ta (koji bismo možda mogli nazva­ti i ins­tru­men­ta­lom sred­stva), pri­jed­log s ne dolazi.

Mete­oro­lo­zi se bave s vre­me­nom. > Mete­oro­lo­zi se bave vremenom.

Ilus­tra­ci­ja: Tom Swin­nen, Pexels