Skripta

Mnogo govor­nika ne zna da bi ova riječ u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku tre­bala biti u mno­žini sred­njeg roda. Ona naime pri­pada sku­pini ime­nica koje se odre­đuju kao plu­ra­lia tan­tum, to jest koje imaju samo mno­žinu (kao pri­mje­rice kola, nosila, vrata). Riječ potječe od latin­ske mno­žine scripta (prema jed­nini scrip­tum) i jezi­kos­lovci sma­traju da se ta mno­žina treba zadr­žati i u hrvat­skom jeziku.

No una­toč pre­po­ru­kama ova se riječ mnogo češće upo­treb­ljava kao ime­nica žen­skog roda koja ima i jed­ninu i množinu.

SREDNJI ROD

ŽENSKI ROD

mno­žina

jed­nina

mno­žina

N

skripta

skripta

skripte

G

skri­pata

skripte

skripti/skripata

D

skrip­tima

skripti

skrip­tama

A

skripta

skriptu

skripte

V

skripta

skripto

skripte

L

skrip­tima

skripti

skrip­tama

I

skrip­tima

skrip­tom

skrip­tama

Jezični su pri­ruč­nici složni u stavu da pred­nost treba dati obliku u sred­njem rodu mno­žine, iako se tako iznimno rijetko piše, dok se govori još i rjeđe.

Nama se čini da bi bilo dobro da se dopuste obje sklo­nidbe jer bi živa upo­treba govor­nika hrvat­skog jezika tre­bala biti važ­nija od latin­skih gra­ma­tič­kih pra­vila. Riječ jesmo posu­dili, no ona je u našem jeziku zaži­vjela novim živo­tom. Norma bi se tre­bala pri­bli­ža­vati govor­ni­cima, pose­bice kada su u pita­nju pra­vila za koja oni i ne znaju da pos­toje. U pro­tiv­nom će se broj govor­nika koji poz­naju stan­dardni jezik sve više smanjivati.

Scroll To Top