Creska kula

Što je kula, a što toranj?

Iako se čes­to navo­de kao sino­ni­mi ili istoz­nač­ni­ce (rije­či koje ima­ju isto zna­če­nje), kula i toranj to nisu u pot­pu­nos­ti, sto­ga bi ih bilo toč­ni­je sma­tra­ti bli­skoz­nač­ni­ca­ma. I kula i toranj ozna­ča­va­ju gra­đe­vi­ne za koje je karak­te­ris­tič­no da su više nego šire, dok im je baza naj­češ­će okru­gla, ali može biti i čet­vr­tas­ta, pa i više­kut­na. Obje gra­đe­vi­ne mogu biti samos­tal­ne, ali i dio većeg zda­nja. Pa po čemu se onda kula i toranj razlikuju?

Pod­sje­ti­mo se nekih poz­na­tih kula i tor­nje­va. Tako su kule pri­mje­ri­ce Loš­tr­š­čak u Zagre­bu, Min­če­ta u Dubrov­ni­ku ili Kula sve­tog Mar­ka u Tro­gi­ru, dok od tor­nje­va može­mo spo­me­nu­ti Cibo­nin toranj u Zagre­bu, Eif­fe­lov toranj u Pari­zu ili Kosi toranj u Pisi. Kao što vidi­mo, kule su ponaj­pri­je obram­be­ni, for­ti­fi­ka­cij­ski objek­ti. Tor­nje­vi, s dru­ge stra­ne, rje­đe ima­ju voj­nu ulo­gu, a češ­će reli­gij­sku ili civil­nu. Tako pos­to­je tor­nje­vi na crk­va­ma i dža­mi­ja­ma (mina­re­ti), a u novi­je su vri­je­me tor­nje­vi i tele­vi­zij­ski, stam­be­ni i pos­lov­ni (nebo­de­ri), a ima­mo i izve­de­ni­cu vodotoranj.

Kao i mno­ge dru­ge podje­le u jezi­ku, i ova je do odre­đe­ne mje­re uvjet­na te je kat­kad teško raz­li­ko­va­ti je li neki objekt kula ili toranj. Pri­mje­ri­ce, s obzi­rom na činje­ni­cu da engle­ski jezik ne raz­li­ku­je kulu i toranj te ima samo riječ tower, do pro­ble­ma može doći pri pri­je­vo­du mjes­ta Fioni­na zato­če­niš­tva − je li Shrek Fionu oslo­bo­dio iz kule ili iz tornja? 

Ilus­tra­ci­ja: Cre­ska kula, GFXTem­pla­te, Pixa­bay