Chef”

Riječ chef, iako je u pos­ljed­nje vri­jeme često u upo­rabi, nije hrvat­ska riječ. Ona nam se nameće iz engle­skog jezika, u koji je pre­uzeta prema fran­cu­skom chef cuisi­nier (ili chef de cuisine).

No mi za pojam koji ozna­čuje riječ chef imamo sasvim valjan izraz glavni kuhar. Sama ime­nica kuhar potječe još iz pras­la­ven­skog jezika, što znači da nam dobro služi ugrubo rečeno barem oko tisuću pet­sto godina. Treba li posebno nagla­ša­vati da uopće ne pos­toji potreba da se naš izraz zamje­njuje engle­skim? Čak bismo mogli reći da je naš izraz odre­đe­niji jer chef u engle­skom može ozna­či­vati i kuhara opće­nito, dok mi pre­ciz­nije raz­li­ku­jemo podjelu unu­tar ovog zani­ma­nja izra­zima kuhar, pomoćni kuhar i glavni kuhar.

Dakle umjesto riječi chef treba upo­tri­je­biti naše izraze glavni kuhar ili kuhar, već prema značenju.

Radio je kao chef. > Radio je kao glavni kuhar.

tajne vrhun­skih hrvat­skih che­fova > tajne vrhun­skih hrvat­skih kuhara

Zanim­ljivo je da smo ime­nicu chef zapravo već pre­uzeli iz nje­mač­kog jezika, i to kao riječ šef. Ona ozna­čuje vodi­te­lja, upra­vi­te­lja, pos­lo­vođu, rav­na­te­lja, direk­tora, pa čak i pred­sjed­nika. Iako se u biranu govoru ne gleda bla­go­nak­lono na nju (i u tom ju je kon­tek­stu sva­kako bolje zami­je­niti kojom doma­ćom rije­čju), u sva­kod­nev­noj se komu­ni­ka­ciji neri­jetko čuje i već je pos­tala inte­gra­lan dio našeg lek­sika. Uspr­kos tomu, ponovno uvo­đe­nje oblika chef pot­puno je nepotrebno.

Scroll To Top