Aktualan ili aktuelan?

Aktualan ili aktuelan

Ovi pri­dje­vi potje­ču od latin­skog pri­dje­va actu­alis. Latin­ske pri­dje­ve koji zavr­ša­va­ju na ‑alis u hrvat­ski jezik pre­uzi­ma­mo tako da odba­ci­mo latin­ski doče­tak ‑is i zami­je­ni­mo ga hrvat­skim dočet­kom ‑an. Dak­le u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku valja upo­tri­je­bi­ti oblik aktu­alan.

Oblik aktu­elan pre­uze­li smo iz jezi­ka posred­ni­ka (od nje­mač­kog aktu­ell i fran­cu­skog actu­el). U slu­ča­je­vi­ma kad istu riječ pre­uz­me­mo i iz kla­sič­nog jezi­ka i iz suvre­me­nog jezi­ka, pred­nost se daje obli­ku koji smo pre­uze­li iz kla­sič­nog jezi­ka, u ovom slu­ča­ju iz latinskoga.

Zato se pred­nost daje i pri­mje­ri­ce obli­ci­ma manu­alan, vir­tu­alan ili vizu­alan pred obli­ci­ma manu­elan, vir­tu­elan ili vizu­elan.

Ilus­tra­ci­ja: Mic­hal Czyz, Uns­plash