Nasipati, nasuti, naliti, natočiti

Nasipati, nasuti, naliti, natočiti

U hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku pos­to­ji zna­čenj­ska raz­li­ka izme­đu nave­de­nih gla­go­la s obzi­rom na to ozna­ču­ju li ruko­va­nje sip­kom, prh­kom tva­ri ili ruko­va­nje teku­ći­nom. U prvoj su sku­pi­ni gla­go­li sipa­ti i slo­že­ni gla­go­li pre­ma -suti te nji­ho­ve izve­de­ni­ce, a u dru­goj gla­go­li liti, toči­ti i nji­ho­ve izvedenice.

SIPKA TVAR

TEKUĆINA

-SIPAVATI
SIPATI
-UTI
LIJEVATI
LITI
TOČITI
dosipavati
dosipati
dosuti
dolijevati
doliti
dotočiti
isipavati
isipati
isuti
izlijevati
izliti
istočiti
nasipavati
nasipati
nasuti
nalijevati
naliti
natočiti
obasipavati
obasipati
obasuti
oblijevati
obliti
optočiti
odsipavati
od(a)sipati
od(a)suti
odlijevati
odliti
otočiti
presipavati
presipati
presuti
prelijevati
preliti
pretočiti
prisipavati
prisipati
prisuti
prilijevati
priliti
pritočiti
rasipavati
rasipati
rasuti
razlijevati
razliti
rastočiti
usipavati
usipati
usuti
ulijevati
uliti
utočiti
posipavati
posipati
posuti
polijevati
politi
 
prosipavati
prosipati
prosuti
prolijevati
proliti
 
sasipavati
sasipati
sasuti
s(a)lijevati
s(a)liti
 
zasipavati
zasipati
zasuti
zalijevati
zaliti
 

Ovo su naj­češ­ći gla­go­li ovih dvi­ju zna­čenj­skih sku­pi­na. Kao što vidi­mo, ima­mo ih podos­ta i vrlo su zna­čenj­ski izni­jan­si­ra­ni, što samo pot­vr­đu­je bogat­stvo hrvat­skog jezi­ka koje nam valja čuvati.

Nas­pi mi malo vode! > Nalij mi malo vode!

Usuo je kavu.Ulio je kavu.

Ilus­tra­ci­ja: Baudo­li­no, Pixa­bay