Prvašić ili prvačić

Prvašić ili prvačić

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku pred­nost treba dati obliku prva­šić. Riječ je o uma­nje­nici nas­ta­loj prema ime­nici prvaš, „koji nešto čini prvi put”, odnosno „koji ide u prvi raz­red”. Oblik za osobu žen­skog spola prema ime­nici prvaš glasi prva­šica, a po tome modelu možemo nači­niti i nazive za uče­nike svih raz­reda, od dru­gaša i dru­ga­šice do sed­maša i osmaša, odnosno sed­ma­šice i osma­šice.

Oblik prvak (prema kojem je nas­tala uma­nje­nica prva­čić) znači „koji je prvi u časti, vlasti, službi, vje­štini, zna­nju”, odnosno „koji se istak­nuo svo­jim vrli­nama”. Oblik za osobu žen­skog spola glasi prva­ki­nja.

Usta­ljeni fra­zem đak prvak ipak nema potrebe mije­njati. Fra­zemi su čvr­šće struk­ture i ne mije­njaju se tako brzo kao nji­hove poje­dine sas­tav­nice pa neri­jetko nisu pot­puno u skladu s pra­vi­lima suvre­me­noga stan­dard­nog jezika: oni čuvaju oblike iz proš­losti, oblike iz narje­čja, oblike iz žar­gona, oblike posu­đene iz dru­gih jezika… (mje­riti istim arši­nom, od šuba, fifti-fifti). Iako ovaj fra­zem ozna­čuje prvaše, kad bismo ga shva­tili dos­lovno, ozna­či­vao bi naj­bo­lje uče­nike bilo kojeg razreda.

Ilus­tra­cija: David Edel­s­tein, Flickr

Scroll To Top