Akcijski ili akcioni (pridjevi na -ioni)

Akcijski ili akcioni (pridjevi na ‑ioni)

Izme­đu pri­djev­nih obli­ka akcij­ski i akci­oni sva­ka­ko valja oda­bra­ti prvi − akcij­ski.

Sufiks ‑ioni danas nije uobi­ča­jen u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku. Kada je i bio u aktiv­noj upo­ra­bi, tvo­rio je pri­djev­ne obli­ke od ime­ni­ca stra­no­ga podri­je­tla koje su zavr­ša­va­le na ‑ija, i to doda­va­njem na osno­vu nakon odba­ci­va­nja toga nas­tav­ka (kon­cen­tracijakon­cen­tra­ci­oni, inves­ticijainves­ti­ci­oni).

S obzi­rom na to da su pri­dje­vi tvo­re­ni sufik­som ‑ioni ima­li i pri­djev­ne ina­či­ce na ‑ski isto­ga zna­če­nja (kon­cen­tra­cij­ski, inves­ti­cij­ski), a pri­tom je tvor­ba na ‑ski usta­lje­ni­ja, poto­nji je tvor­be­ni oblik prev­la­dao. Danas se pri­dje­vi tvo­re­ni sufik­som ‑ioni sma­tra­ju arha­ič­ni­ma i pred­nost valja dati pri­djev­nim obli­ci­ma na ‑ski.

Dak­le bolje je reći amor­ti­za­cij­ski nego amor­ti­za­ci­oni, emi­sij­ski nego emi­si­oni, kon­cen­tra­cij­ski nego kon­cen­tra­ci­oni, ope­ra­cij­ski nego ope­ra­ci­oni

Kao iznim­ka se priz­na­vao pri­djev komi­si­oni, no on je zapra­vo tvo­ren pre­ma ime­ni­ci komi­si­on (od nje­mač­ko­ga Kom­mi­ssi­on), ne pre­ma ime­ni­ci komi­si­ja. Naša bi riječ bila posred­nič­ki. U novi­je se vri­je­me i ovaj pri­djev sve češ­će piše kao komi­sij­ski, iako nam se oblik komi­si­on­ski čini boljim.

Ilus­tra­ci­ja: Rodol­fo Quirós, Pexels