Vulkanska erupcija

Erupcija korupcije

Iako čes­te u upo­tre­bi, ove ime­ni­ce u jezi­ku ne pred­stav­lja­ju pro­blem (pro­blem pred­stav­lja­ju u nekim dru­gim podru­čji­ma), no s pri­pa­da­ju­ćim im gla­go­li­ma nije sve tako jed­nos­tav­no. Dok je gla­gol korum­pi­ra­ti zasad nepri­je­po­ran, o dru­go­me se može ras­prav­lja­ti: gla­si li erum­pi­ra­ti ili erup­ti­ra­ti.

Kre­ni­mo redom! Sve su ove rije­či pre­uze­te iz latin­skog jezi­ka. Ime­ni­ce erup­ci­ja i korup­ci­ja pre­ma ime­ni­ca­ma erup­tio i cor­rup­tio, a gla­go­li erum­pi­ra­ti i korum­pi­ra­ti pre­ma gla­go­li­ma erum­pe­re i cor­rum­pe­re.

S gla­go­lom korum­pi­ra­ti nema pro­ble­ma: nas­tao je od latin­sko­ga gla­go­la cor­rum­po, cor­rum­pe­re tako što je latin­skoj osno­vi dodan nas­ta­vak ‑ira­ti. Od gla­go­la se tvo­ri pri­djev korum­pi­ran, a od nje­ga ime­ni­ca korum­pi­ra­nost. No zanim­lji­vo je što pos­to­ji i pri­djev korup­ti­van, koji je nači­njen pre­ma latin­skom supi­nu cor­rup­tum.

Vrlo bi se slič­no tre­bao pona­ša­ti i gla­gol erum­pi­ra­ti. On je pre­uzet od latin­sko­ga gla­go­la erum­po, erum­pe­re doda­va­njem nas­tav­ka ‑ira­ti latin­skoj osno­vi. Od obli­ka erum­pi­ra­ti tvo­ri se pri­djev erum­pi­ran, no pos­to­ji i pri­djev­ni oblik erup­ti­van, koji je nači­njen pre­ma supi­nu erup­tum. Gla­gol erum­pi­ra­ti dono­se jezič­ni pri­ruč­ni­ci (pri­mje­ri­ce Kla­ićev Rječ­nik stra­nih rije­či, Hrvat­ski pra­vo­pis Badu­ri­ne, Mar­ko­vi­ća i Mića­no­vi­ća ili Pra­vo­pis hrvat­sko­ga jezi­ka Ani­ća i Silića).

Pro­blem je što pos­to­ji i oblik erup­ti­ra­ti. Nas­tao je pre­ma latin­skom supi­nu erup­tum odba­ci­va­njem nas­tav­ka ‑um i doda­va­njem nas­tav­ka ‑ira­ti. U upo­tre­bi je znat­no češ­ći od obli­ka erum­pi­ra­ti. Od gla­go­la erup­ti­ra­ti tvo­ri se pri­djev erup­ti­ran („koji je erup­ti­rao”). Od iste se osno­ve tvo­ri i već spo­me­nu­ti pri­djev erup­ti­van („koji ima svoj­stvo erup­ci­je”: erup­tiv­ni požar). Nor­ma­tiv­ni pri­ruč­ni­ci ne navo­de gla­gol erup­ti­ra­ti, ali dono­se pri­djev erup­ti­van, koji je tvo­ren pre­ma istoj osnovi.

Zanim­lji­vo je još nešto. Ime­ni­ca­ma korup­ci­ja i erup­ci­ja može­mo doda­ti ime­ni­cu disrup­ci­ja („nasil­no pre­ki­da­nje nekog tije­ka, pro­ce­sa”). Ona je nas­ta­la od latin­ske ime­ni­ce disrup­tio. Ta se ime­ni­ca i nje­zi­na poro­di­ca rela­tiv­no rijet­ko upo­treb­lja­va­ju, no pre­tra­žu­ju­ći mrež­ne stra­ni­ce zaklju­či­li smo da govor­ni­ci iz ove poro­di­ce rije­či upo­treb­lja­va­ju gla­gol disrup­ti­ra­ti (koji se može izves­ti pre­ma supi­nu disrup­tum), ne disrum­pi­ra­ti (koji bi se mogao izves­ti pre­ma gla­go­lu disrum­po, disrum­pe­re). Pri­djev je disrup­ti­van (disrup­tiv­na selek­ci­ja), izve­den od iste supin­ske osno­ve. Dak­le podu­da­ra se s gla­go­lom erup­ti­ra­ti i nje­go­vim izve­de­ni­ca­ma, na koje nor­ma ne gle­da blagonaklono.

Dak­le „spor­ne” su rije­či erup­ti­ra­ti i erup­ti­ran, odnos­no disrup­ti­ra­ti i disrup­ti­ran  (tre­ba­le bi gla­si­ti erum­pi­ra­ti i erum­pi­ran, odnos­no disrum­pi­ra­ti i disrum­pi­ran). No činje­ni­ca je da su u upo­tre­bi raši­re­ni­ji ovi „nesus­tav­ni” obli­ci. U pri­log im idu i „pra­vil­ni” obli­ci erup­ti­van i disrup­ti­van, nas­ta­li pre­ma supi­nu; ako se od nje­ga može tvo­ri­ti pri­djev, zašto ne i glagol?

Kao što vidi­mo, ove tri poro­di­ce rije­či nisu pre­uze­te po isto­me mode­lu. Može­mo reći da bi se s nor­ma­tiv­nog sta­ja­li­šta obli­ci erup­ti­ra­ti, erup­ti­ran te disrup­ti­ra­ti i disrup­ti­ran tre­ba­li zami­je­ni­ti obli­ci­ma erum­pi­ra­ti, erum­pi­ran, disrum­pi­ra­ti i disrum­pi­ran, no dru­ga je stvar hoće li se to uis­ti­nu dogo­di­ti. S dru­ge se stra­ne može­mo zapi­ta­ti zašto gla­gol korum­pi­ra­ti ne tvo­ri­mo pre­ma supi­nu cor­rup­tum, dak­le korup­ti­ra­ti, iako dru­ga dva gla­go­la baš tako tvo­ri­mo, odnos­no zašto nje­ga ne bismo promijenili.

Ponav­lja­mo, s nor­ma­tiv­nog bi sta­ja­li­šta obli­ci erum­pi­ra­ti, erum­pi­ran, disrum­pi­ra­ti i disrum­pi­ran bili bolji, no pos­to­ji real­na moguć­nost da ih govor­ni­ci ipak neće pri­hva­ti­ti. No budu­ći da se od osno­va od kojih se tvo­re „spor­ni” obli­ci ujed­no tvo­re i obli­ci koje nor­ma dopu­šta, možda na cije­lu zavr­z­la­mu i ne bi tre­ba­lo gle­da­ti kao na katastrofu.

Ilus­tra­ci­ja: Cli­ve Kim, Pexels