Androgen i androgin

Androgen i androgin

Ove su rije­či izra­zom slič­ne, ali zna­če­njem pot­pu­no različite.

Ime­ni­ca andro­gen nas­ta­la je od grč­kih rije­či andros (geni­tiv ime­ni­ce anēr − muška­rac) i génos (rod). Ozna­ču­je muški spol­ni hor­mon ste­ro­id­ne struk­tu­re, ponaj­pri­je tes­tos­te­ron ili andros­te­ron. Čes­to se upo­treb­lja­va u mno­ži­ni (andro­ge­ni) ozna­ču­ju­ći cije­lu sku­pi­nu tak­vih hor­mo­na. U pre­ne­se­nom smis­lu riječ može ozna­či­va­ti ono što pro­mi­če muške karakteristike.

Obli­ci andro­gen i andro­ge­ni pod­sje­ća­ju na pri­djev­ne obli­ke (homo­gen, homo­ge­ni), no u hrvat­sko­me su jezi­ku ipak ime­ni­ce (kao anti­gen, gli­ko­gen ili rend­gen). Pri­djev gla­si andro­gen­ski (andro­gen­ski nado­mjes­tak, andro­gen­ski recep­tor, andro­gen­ska tera­pi­ja). Reći pri­mje­ri­ce andro­ge­ni nado­mjes­tak nije baš dobro; to je kao da kaže­mo rend­ge­ni ure­đaj umjes­to rend­gen­ski ure­đaj.

Ime­ni­ca andro­gin nas­ta­la je od grč­kih rije­či andros (anēr − muška­rac) i gyne (žena), a ime­nu­je ono­ga koji ima dva spo­la, koji je dvos­po­lac, odnos­no bilj­ku koja isto­dob­no ima i muške i žen­ske spol­ne orga­ne, bilo u istim ili u zaseb­nim cvje­to­vi­ma. U pre­ne­se­nom smis­lu riječ može ozna­či­va­ti ono­ga koji ima karak­te­ris­ti­ke oba­ju spolova.

U novi­je se vri­je­me i ime­ni­ca andro­gin upo­treb­lja­va u zna­če­nju pri­dje­va (andro­gi­na odje­ća, mla­dić andro­gi­ne lje­po­te). Sma­tra­mo da za tim zapra­vo nema potre­be jer pri­djev od ime­ni­ce andro­gin gla­si andro­gin­ski (andro­gin­ski izgled, andro­gin­ska figu­ra).

Ilus­tra­ci­ja: Subhrajyoti07, Wiki­pe­dia