Kamoli ili kamo li?

Kamoli ili kamo li

Vez­nik kamo­li uvi­jek se piše kao jed­na riječ. Zna­če­nje mu je gra­da­cij­sko, a čes­to se pojav­lju­je s vez­ni­kom a.

Nije ju ni poz­dra­vio, kamo­li upi­tao za nje­zi­no zdravlje.

Nije lako namje­ri­ti se na dobra konja, a kamo­li na iskre­na ministra.

Među novo­grad­nja­ma nema mjes­ta ni za iglu, a kamo­li za par­ki­ra­li­šte ili park.

Danas rodi­te­lji ne smi­ju ni savje­to­va­ti dje­cu, kamo­li im nešto zabraniti.

No kad je riječ o mjes­nom pri­lo­gu kamo u upit­noj reče­ni­ci, mogu­će su kom­bi­na­ci­je s čes­ti­com li i tad se uvi­jek pišu odvojeno.

Kamo li je sad nestao?

Kamo li će krenuti?

Kamo li će s ono­li­ko robe?!

Ilus­tra­ci­ja: Towfiqu bar­b­hu­iya, Uns­plash