Apašica

Apaši ili Apači

Podri­je­tlo ove rije­či nije pot­pu­no razjaš­nje­no, no vje­ro­jat­no potje­če iz kojeg od broj­nih jezi­ka autoh­to­nog ame­rič­kog sta­nov­niš­tva (java­paj­sko­ga ili zunj­sko­ga). Euro­pom se pro­ši­ri­la posred­stvom špa­njol­skog jezi­ka, a u hrvat­ski je naj­vje­ro­jat­ni­je pre­uze­ta iz fran­cu­sko­ga (apac­he), sto­ga je zaži­vio fran­cu­ski izgo­vor sku­pa ch kao š.

Zanim­lji­vo je da je u Fran­cu­skoj počet­kom proš­log sto­lje­ća od vlas­ti­te ime­ni­ce Apaš nas­ta­la opća ime­ni­ca apaš sa zna­če­njem „pro­pa­li­ca, raz­boj­nik”. I ona je ušla u naš jezik, no danas je sma­tra­mo zastarjelicom.

Nor­ma­tiv­na je lite­ra­tu­ra dos­ljed­na u upo­ra­bi obli­ka Apaš, ali se u novi­je vri­je­me posred­stvom engle­ske vari­jan­te Apac­he u upo­ra­bi sve češ­će jav­lja i oblik Apač. Sma­tra­mo da novo pre­uzi­ma­nje nije potreb­no jer engle­ski izgo­vor nije ni po čemu bli­ži ime­nu kojim taj narod sam sebe nazi­va (Inde − „čovjek”).

Pri­pad­ni­ca ovog autoh­to­nog sje­ver­no­ame­rič­kog naro­da nazi­va se Apa­ši­ca. Pri­djev gla­si apa­ški.

U novi­je se vri­je­me čes­to može naići na kons­truk­ci­ju Apa­ši Indi­jan­ci (pre­ma engle­sko­me Apac­he Indi­ans), no ona nije svoj­stve­na hrvat­skom stan­dard­nom jezi­ku. U ovom je pri­mje­ru riječ Indi­jan­ci apo­zi­ci­ja i tre­ba­la bi sta­ja­ti ispred ime­ni­ce koja joj je otvo­ri­la mjes­to, tim više što ima šire zna­če­nje od ime­ni­ce uz koju sto­ji. To zna­či da bi nave­de­ni pri­mjer tre­bao gla­si­ti Indi­jan­ci Apa­ši.

Ilus­tra­ci­ja: Apa­ši­ca Hat­tie Tom, foto­gra­fi­rao Frank A. Rinehart