Božićni ili božićni

Božićni ili božićni

S pri­bli­ža­va­njem Boži­ća sva­ke smo godi­ne izlo­že­ni i nat­pi­si­ma kao što su Božić­ni daro­vi, Božić­ni blag­da­ni, Božić­ni ukra­si… U jezič­nom je smis­lu pro­blem u tome što su pogreš­no napi­sa­ni i to nam neri­jet­ko može i smetati.

Božić je vlas­ti­to ime (ime blag­da­na) i piše se veli­kim počet­nim slo­vom, no pri­dje­vi nas­ta­li pre­ma vlas­ti­tim ime­ni­ma mogu se pisa­ti i veli­kim i malim počet­nim slo­vom. Veli­kim se pišu samo posvoj­ni pri­dje­vi na ‑ov, ‑ev, ‑in, dok se osta­li pišu malim počet­nim slo­vom (osim u slu­ča­je­vi­ma kad su i sami vlas­ti­to ime).

Pri­djev božić­ni nas­tao je doda­va­njem sufik­sa ‑ni ime­ni­ci Božić i piše se malim počet­nim slo­vom. Piše­mo dak­le: božić­ni blag­da­ni, božić­ni daro­vi, božić­ni fil­mo­vi, božić­ni kola­či, božić­ni kon­cert, božić­ni obi­ča­ji, božić­ni sajam, božić­ni ukra­si, božić­na čes­tit­ka, božić­na zvi­jez­da, božić­no drv­ce, božić­no puto­va­nje, božić­no vri­je­me

No kad je pri­djev božić­ni prva riječ vlas­ti­tog ime­na, piše se veli­kim počet­nim slo­vom: Božić­ni kon­cert (ime glaz­be­nog albu­ma Prlja­vo­ga kaza­li­šta), Božić­ni otok (otok u Indij­skom oce­anu), Božić­no pri­mi­rje (pri­mi­rje sklop­lje­no 1914. izme­đu nje­mač­kih i bri­tan­skih voj­ski), Božić­na pri­ča (roman Char­le­sa Dickensa)…

Ilus­tra­ci­ja: Olia Dani­le­vich, Pexels